Motivacijska komunikacija s sodelavci v krogotoku vodenja

Idealni tip vodje - mit ali resničnost?

Uspešen prodajni komercialist je zaradi svojih odličnih prodajnih rezultatov napredoval v vodjo prodajnega oddelka. Zadovoljen je, ker je pridobil ugledno delovno mesto, se v podjetju uvrstil v vodstveni kader, plača bo višja, privilegiji in bonitete tudi. Vodstvenih izkušenj sicer še nima, vendar verjame, da se bo sčasoma v različnih situacijah ...

Osebnostne lastnosti vodje

Pravo avtoriteto si vodja ustvarja s strokovnostjo, samozavestjo, značajem, motiviranostjo in osebnimi vrednotami. G. Aigner navaja osem bistvenih osebnostnih lastnosti vodje:

 • pripravljenost na lastno aktivnost – »hoteti nekaj narediti«,

 • moč vplivanja – »hoteti učinkovati na druge«,

 • naravnanost k ciljem – »hoteti skupaj z drugimi nekaj doseči«,

 • sposobnost odločanja – »hoteti odločiti o čem«,

 • upravljanje ...

Realno območje vodenja

Opis delovnega mesta vodje in njegovih nalog je v praksi vedno premalo življenjski, ne le zato, ker se vodja prepočasi prilagaja spremembam, temveč tudi zato, ker ne more predvideti vseh situacij, zato ostaja na mejnih območjih vedno siva cona. Kaj mora vodja narediti in česa ne, se pokaže prav v ...

Krogotok vodenja (po Clausu von Kutzenbachu)

Voditi pomeni naravnavati aktivnosti posameznikov in skupin k uresničevanju načrtovanih ciljev. Vodenje ni le določanje nalog posameznemu sodelavcu, temveč ga moramo videti širše. Vodenje je sestavljeno iz naslednjih aktivnosti ali zaporednih faz:

 • dajanje pobud,

 • opredelitev ciljev,

 • načrtovanje aktivnosti za doseganje ciljev,

 • odločanje,

 • odrejanje,

 • nadzor doseženih ciljev,

 • dajanje povratnih informacij.

Motivacija sodelavcev

Načrtna motivacija zaposlenih pomeni, da vodja zaposlene pripravi do tega, da lastne sposobnosti in zavzetost razvijajo tako, da lahko dosegajo dogovorjene cilje. Vendar se lahko osebni cilji zaposlenih precej razlikujejo od ciljev podjetja. To je pravzaprav logično, saj so lahko osebni cilji prodajnega referenta čim boljša plača, več prostega časa ...

Dajanje pobud

Sodelavci so motivirani, če lahko dajejo pobude za spremembe. V praksi je običajno težko upoštevati vse pobude in jih udejanjiti, zato jih vodja zavrne, sodelavci pa sčasoma nehajo s podajanjem predlogov. Primerno je, da vodja pobud ne ignorira in se iz njih ne norčuje, temveč sodelavce spodbuja – tudi če njihovih ...

Sprejemanje odločitev

Vodja mora sprejemati odločitve. Seveda to ni vedno lahko, saj v danem trenutku morda še nima vseh informacij in so mu lahko določene okoliščine še neznane. Če se bo večinoma odločal prenagljeno, bo veliko tvegal in verjetno tudi naredil več napak. Če bo večinoma z odločitvami odlašal, bo veljal za ...

Odrejanje nalog

Ko vodja odredi sodelavcu nalogo, preveri z njim naslednje razumevanje:

 • Kateri cilj je treba doseči in do kdaj?

 • Je cilj opredeljen s kakovostnimi merili?

 • Ima za doseganje cilja na razpolago ustrezne sposobnosti, čas in sredstva?

 • So znane posledice, če cilj ne bo uresničen?

 • Bo vodja spremljal njegov proces dela ali ...

Opazovanje dela in opravljenih nalog

»Kontrola« in »nadzor« se slišita malo policijsko, zato je bolje uporabljati izraze kot »spremljanje« ali »opazovanje«. Če vodja ne spremlja dela sodelavca, mu ne more podati kakovostne povratne informacije, ustrezno oceniti njegove delovne uspešnosti in voditi letnega razvojnega razgovora. Za to pa seveda potrebuje čas. V idealnih razmerah operativni vodja ...

Vloga povratne informacije za motivacijo sodelavcev

Eden od najpomembnejših dejavnikov zunanje motivacije so povratne informacije o opravljenem delu. Vodja z njimi sodelavcu sporoča:

 • o uspehu, ki ga je dosegel,

 • o slabostih, ki jih mora izboljšati,

 • da se zanima za njegovo delo,

 • da je njegovo delo v podjetju pomembno.

Povratne informacije so lahko ali pa jih ni ...

Priročnik Sodobna orodja vodenja

Prednosti priročnika in portala Sodobna orodja vodenja

 • Z zbranimi orodji, nasveti, preglednicami in odkljuknicami boste lažje izvajali vsakodnevne aktivnosti in vsestransko izboljšali najpomembnejše veščine vodenja.