Sprememba kolektivne pogodbe

14. 1. 2022 | Avtor: Tanja Bohl

Vprašanje:

V mesecu juliju smo spremenili glavno dejavnost. Od takrat za nas velja Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, pred tem je bila Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti.

V zvezi s tem bi vas želeli vprašati za mnenje kako ravnati:

- Je delavce potrebno glede te spremembe obvestiti in ali je obvestilo delavcem dovolj?

- Je potrebno spreminjati tudi pogodbe o zaposlitvi ali dodati anekse k pogodbi?

- Kako pravilno urediti Sklepe o dopustu?

Delavci so sklepe o dopustu že prejeli v začetku leta- po stari kolektivni pogodbi. Nekateri delavci bi z novo kolektivno pogodbo pridobili kakšen dan letnega dopusta, drugi(večinoma) imeli kak dan manj, torej ni na splošno da bi »vsi bili na boljšem ali slabšem« po novi kolektivni pogodbi. Je pravilno (tako smo sedaj mi uredili) da novim zaposlenim, torej po 5.7.2021 damo sklepe o letnem dopustu po novi kolektivni pogodbi, ostali od prej, ki so sklepe že prejeli v začetku leta pa ostane po stari kolektivni pogodbi in se jim ne spreminja?

- Ali je potrebno še karkoli drugega urediti ob menjavi kolektivne pogodbe?

Odgovor:

V zvezi z vašimi vprašanji odgovarjamo, kot sledi v nadaljevanju:

1.

Da, ker za delavce zaradi spremembe glavne dejavnosti velja druga Kolektivna pogodba, ki vas kot delodajalca zavezuje, zato je delavce treba o tem obvestiti, in sicer na običajen način kot to velja pri vas kot delodajalcu. To je na način, na katerega običajno obveščate delavce o pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja.

2.

Če je v obstoječih pogodbah o zaposlitvi (običajno je to na začetku pogodbe, v preambuli, lahko pa tudi v samem besedilu) navedena Kolektivna pogodba, ki vas sedaj ne zavezuje več, je treba iti v spremembo obstoječih pogodb o zaposlitvi. Če boste v obstoječih pogodbah o zaposlitvi spreminjali zgolj navedbo kolektivne pogodbe, ki vas kot delodajalca ne zavezuje več, za to spremembo zadošča aneks k pogodbi o zaposlitvi.

Pri tem pa še dodajamo, da če ste kot delodajalec v pogodbe o zaposlitvi prepisovali konkretne določbe Kolektivne pogodbe, ki za vas ne zavezuje več, vas te določbe zavezujejo tudi dalje, v kolikor teh določb ne boste spremenili v skladu s 49. členom Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1).

ZDR-1 v 49. členu ureja spremembo in sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, do katere pride zaradi spremenjenih okoliščin med trajanjem delovnega razmerja. V 49. členu je tako določeno, da spremembo pogodbe o zaposlitvi ali sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi lahko predlaga tako delodajalec kot delavec. Če stranki želita doseči spremembo katere koli sestavine pogodbe o zaposlitvi, morata nasprotni stranki predlagati spremembo. Enostransko spreminjanje katerekoli sestavine pogodbe o zaposlitvi ni mogoče. Delodajalec bo delavcu predlagal spremembo, ko bo to narekoval delavni proces ali bo želel prilagoditi pogodbo o zaposlitvi siceršnjim spremembam okoliščin.

Bistvo same spremembe ali sklenitve nove pogodbe je, da ne glede na to katera stranka jo predlaga, do nje pride le, če s tem soglaša druga pogodbena stranka.

V drugem odstavku 49. člena ZDR-1 je določeno, da če se spremenijo pogoji iz 3., 4., 5. ali 6. alineje prvega odstavka 31. člena ter v primerih iz 91. člena ZDR-1, se sklene nova pogodba o zaposlitvi, razen v primerih, ko gre za spremembe, ki so posledica uveljavitve pravice do dela s krajšim delovnim časom v skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem varstvu. Torej sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi je predvidena v primerih, če se želi spremeniti: (i) naziv ali opis delovnega mesta oziroma vrste dela, (ii) kraj opravljanja dela, (iii) določba o trajanju pogodbe o zaposlitvi za nedoločen oziroma določen čas, (iv) določba o tem, ali gre za pogodbo o zaposlitvi za polni ali krajši delovni čas.

Če se spremenijo sestavine iz drugega odstavka 49. člena ZDR-1, je treba skleniti novo pogodbo o zaposlitvi, za vse ostale spremembe pa zadošča aneks k obstoječim pogodbam o zaposlitvi.

3.

Da, v kolikor je bila prejšnja ureditev za delavce ugodnejša, predlagamo, da za to leto upoštevate ureditev, ki je veljala ob izdaji sklepov za letni dopust (prejšnjo Kolektivno pogodbo) in že izdanih sklepov ne spreminjate in ne popravljate. Za novo zaposlene delavce pa upoštevajte trenutno veljavno Kolektivno pogodbo, torej to, ki vas na novo zavezuje.

4.

Če se vaši splošni akti sklicujejo na Kolektivno pogodbo, ki vas ne zavezuje več, je treba iti tudi v spremembo vaših splošnih aktov.

Nazaj