Obveznosti direktorja pri sklepanju poslov in poslovanju s tveganimi dolžniki

28. 7. 2020

Pravne posledice začetka prisilne poravnave na zavarovanje

Pri prisilni poravnavi nad veliko, srednjo ali majhno družbo se lahko s predlogom prisilne poravnave predlaga tudi prestrukturiranje zavarovanih terjatev. V tem primeru je treba upoštevati, da mora po začetku postopka prisilne poravnave ločitveni upnik za zunajsodno uveljavitev ločitvene pravice pridobiti soglasje sodišča. Sodišče zavrne soglasje, če je premoženje, ki ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Kako se zavarovati pred tveganjem neizpolnitve pri poslovanju s tveganim dolžnikom

Če ugotovimo, da pri določenem dolžniku obstaja tveganje insolventnosti ali je že insolventen, se tveganju neizpolnitve ali izpodbojnosti lahko izognemo predvsem tako, da: dolžnik opravi vnaprejšnje plačilo, dolžnik zagotovi zavarovanje pred nastankom terjatev oz. najkasneje pred insolventnostjo. Če pa ima upnik že nezavarovano zapadlo terjatev do dolžnika, je po nastopu ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika

Možnost izpodbijanja pravnih poslov je ena od posledic začetka stečajnega postopka, zato je izpodbijanje v skladu z ZFPPIPP mogoče zgolj, če je začet stečajni postopek. V skladu z 269. členom ZFPPIPP se lahko izpodbijajo vsi pravni posli in druga pravna dejanja, ki jih je stečajni dolžnik sklenil ali izvedel ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Tveganja pri poslovanju z družbami v finančnih težavah

Pri poslovanju gospodarskih subjektov je treba posebno pozornost nameniti družbam, ki so bodisi že insolventne1 ali pri njih obstaja nevarnost, da bodo postale insolventne. Pri poslovanju s takšnimi družbami namreč obstaja tveganje, da: družbe ne bodo sposobne izpolniti prevzetih obveznosti in bo nad njimi začet postopek prisilne poravnave ali ...
Samo za aktivne naročnike