Zaposlitveni postopek

16. 4. 2024

Postopek delodajalca ob neodzivnosti izbranega kandidata

Vprašanje:Na podlagi objave prostega DM in razgovorov smo izbrali najprimernejšega kandidata. Kandidat je bil po predhodnem telefonskem klicu o izbiri obveščen tudi pisno in pozvan, da do roka predloži dokumentacijo za pripravo POZ. Kandidat do roka ni predložil dokumentacije, prav tako je neodziven po telefonu. Kakšen naj bo nadaljnji ...
27. 6. 2023

Sprejeta novela ZOFVI, ki bo omogočala zaposlitve delavcev tudi brez pedagoško-andragoškega znanja po posebnih pogojih

DZ je 21. junija 2023 na seji s 54 glasovi za in nobenim proti potrdil novelo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki naslavlja trenutno situacijo pomanjkanja strokovnih delavcev in poenostavlja nekatere postopke za lažje zaposlovanje. Šole bodo tako lahko zaposlovale tudi strokovnjake brez pedagoško-andragoškega znanja.
Samo za aktivne naročnike
27. 9. 2022

Postopek imenovanja in razrešitve ravnatelja, direktorja

Večina vzgojno-izobraževalnih zavodov je enovitih, brez notranjih organizacijskih enot, kar pomeni, da ravnatelj v takšnem zavodu opravlja funkcijo poslovodnega organa in pedagoškega vodje.
Samo za aktivne naročnike
11. 3. 2022

Neuspešno opravljeno poskusno delo

Avtor: Tanja Bohl
Zaradi narave dejavnosti ima delavec v pogodbi o zaposlitvi določeno poskusno delo v trajanju šest mesecev. Delavec poskusnega dela ni uspešno opravil, zato mu delodajalec želi izredno odpovedati pogodbo o zaposlitvi na zadnji dan poskusnega dela. Na kaj mora biti delodajalec pozoren? Poleg tega ima delavec v pogodbi o zaposlitvi ...
Samo za aktivne naročnike
11. 3. 2022

Ocenjevanje uspešnosti poskusnega dela delavca

Avtor: Tanja Bohl
Poskusno delo je institut delovnega prava, ki je namenjen ugotavljanju, ali delo, za opravljanje katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi, ustreza pričakovanjem in interesom strank pogodbe o zaposlitvi, torej tako delavca kot delodajalca.Delodajalci že pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi poskušajo ugotoviti, kateri izmed prijavljenih kandidatov najbolj ustreza konkretnemu delovnemu ...
Samo za aktivne naročnike
07. 12. 2021

Zaposlitev delavca pri drugem delodajalcu

Avtor: Tanja Bohl
V praksi se večkrat vzpostavlja vprašanje tako imenovane »prerazporeditve« delavca na drugo delovno mesto k drugemu delodajalcu. Predvsem se to kaže v primerih več povezanih družb, kjer sta fluktuacija delavcev in možnost prehajanja z enega delovnega mesta na drugo, tudi k drugemu delodajalcu, toliko večji. Vprašanje pa torej je, kako ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Obveznosti pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi in sankcije za kršitve

Glavne obveznosti pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi so: javna objava prostega delovnega mesta oziroma vrste dela, izbirni postopek, obvestilo neizbranim kandidatom, izročitev pisnega predloga pogodbe o zaposlitvi in pisne pogodbe o zaposlitvi, prijava v obvezno pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje ter zavarovanje za primer brezposelnosti, izročitev prijave v obvezno pokojninsko, ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Posebnosti pri zaposlovanju javnih uslužbencev

Glavna posebnost glede zaposlovanja javnih uslužbencev (za potrebe tega priročnika smo se opredelili samo na del javnega sektorja, ki se nanaša na javne agencije, javne sklade, javne zavode, javne gospodarske zavode, ki jih zastopajo direktorji) je v tem, da uradnike, ki opravljajo javne naloge (uradniška delovna mesta), izbirajo na javnem ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Javna objava prostega delovnega mesta oziroma vrste dela

Delodajalec, ki zaposluje nove delavce, mora prosto delovno mesto oziroma vrsto dela javno objaviti. Za javno objavo se šteje tudi objava v uradnih prostorih zavoda za zaposlovanje (25. člen ZDR-1)1. S tem se posredno zagotavlja ustavno določilo, da je vsakomur pod enakimi pogoji dostopno vsako delovno mesto. 7. ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Izročitev pisnega predloga pogodbe o zaposlitvi in pisne pogodbe o zaposlitvi

Pogodba o zaposlitvi se sklene v pisni obliki. Delodajalec mora delavcu izročiti pisni predlog pogodbe o zaposlitvi praviloma tri dni pred predvideno sklenitvijo, pisno pogodbo o zaposlitvi pa ob njeni sklenitvi (17. člen ZDR-1). Če delavcu ni izročena pisna pogodba o zaposlitvi, lahko kadar koli v času trajanja delovnega ...
Samo za aktivne naročnike