Zaposlitveni postopek

28. 7. 2020

Obveznosti pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi in sankcije za kršitve

Glavne obveznosti pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi so: javna objava prostega delovnega mesta oziroma vrste dela, izbirni postopek, obvestilo neizbranim kandidatom, izročitev pisnega predloga pogodbe o zaposlitvi in pisne pogodbe o zaposlitvi, prijava v obvezno pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje ter zavarovanje za primer brezposelnosti, izročitev prijave v obvezno pokojninsko, ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Posebnosti pri zaposlovanju javnih uslužbencev

Glavna posebnost glede zaposlovanja javnih uslužbencev (za potrebe tega priročnika smo se opredelili samo na del javnega sektorja, ki se nanaša na javne agencije, javne sklade, javne zavode, javne gospodarske zavode, ki jih zastopajo direktorji) je v tem, da uradnike, ki opravljajo javne naloge (uradniška delovna mesta), izbirajo na javnem ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Javna objava prostega delovnega mesta oziroma vrste dela

Delodajalec, ki zaposluje nove delavce, mora prosto delovno mesto oziroma vrsto dela javno objaviti. Za javno objavo se šteje tudi objava v uradnih prostorih zavoda za zaposlovanje (25. člen ZDR-1)1. S tem se posredno zagotavlja ustavno določilo, da je vsakomur pod enakimi pogoji dostopno vsako delovno mesto. 7. ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Izročitev pisnega predloga pogodbe o zaposlitvi in pisne pogodbe o zaposlitvi

Pogodba o zaposlitvi se sklene v pisni obliki. Delodajalec mora delavcu izročiti pisni predlog pogodbe o zaposlitvi praviloma tri dni pred predvideno sklenitvijo, pisno pogodbo o zaposlitvi pa ob njeni sklenitvi (17. člen ZDR-1). Če delavcu ni izročena pisna pogodba o zaposlitvi, lahko kadar koli v času trajanja delovnega ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Prijava v obvezno pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje ter zavarovanje za primer brezposelnosti ob nastopu dela

Pravice in obveznosti na podlagi opravljanja dela v delovnem razmerju in vključitev v socialno zavarovanje na podlagi delovnega razmerja se začnejo uresničevati z dnem nastopa dela, dogovorjenim v pogodbi o zaposlitvi. Delodajalec je dolžan delavca prijaviti v obvezno pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje ter zavarovanje za primer brezposelnosti v skladu ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Odgovornosti direktorja na kadrovskem področju

Delovno razmerje je v 4. členu Zakona o delovnih razmerjih1 definirano kot razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca. Če je delodajalec pravna oseba, ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Obvestilo neizbranim kandidatom

Delodajalec mora v osmih dneh po zaključenem postopku izbire pisno obvestiti neizbranega kandidata o tem, da ni bil izbran (1. odstavek 30. člena ZDR-1). V skladu z 2. odstavkom 30. člena ZDR-1 lahko kandidata obvesti tudi po elektronski pošti na elektronski naslov, ki ga je kandidat v ta namen sporočil ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Izbirni postopek

V postopku izbire ima delodajalec pravico zahtevati le tista dokazila, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev za opravljanje dela (npr. spričevala, diplome). Izrecno je prepovedano, da bi od kandidata zahteval podatke o družinskem in zakonskem stanu, načrtovanju družine in o nosečnosti, če to ni neposredno povezano z delovnim razmerjem. Prav ...
Samo za aktivne naročnike