Obveznosti delodajalca

28. 7. 2020

Omejitev sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas

Pogodba o zaposlitvi za določen čas je bila z ZDR-1 deležna številnih sprememb. 54. člen ZDR-1 tako na novo dodaja sklepanje pogodb za določen čas s prokuristom, prav tako pa je omejeno sklepanje takih pogodb z vodilnimi delavci 1 (sklepanje teh pogodb je sedaj omejeno na vodilne delavce iz ...
Samo za aktivne naročnike:
28. 7. 2020

Obveznosti do zaposlenega povezane z delovno dobo

Avtor: Tanja Bohl
V delovnem razmerju poznamo več pravic, povezanih z delovno dobo delavca. Že na tej točki kaže izpostaviti, da so te pravice, ki se jih bodisi priznava, bodisi odmerja glede na delavčevo preteklo delovno dobo, v veliki meri predmet najmanj podrobnejšega (če ne celo izključnega) urejanja v kolektivnih pogodbah. V nadaljevanju ...
Samo za aktivne naročnike:
28. 7. 2020

Obveznosti glede letnega dopusta in regresa za letni dopust

Avtor: Tanja Bohl
Pravica do plačanega letnega dopusta in pravica do regresa za letni dopust sta temeljni socialni pravici, ki sta neločljivo povezani ter izraz pravice vsakogar do poštenih in ugodnih delovnih razmer. Pridobi ju namreč vsak delavec, ki sklene pogodbo o zaposlitvi, ne glede na to, ali je sama pogodba sklenjena za ...
Samo za aktivne naročnike:
28. 7. 2020

Prepoved opravljanja dela preko polnega delovnega časa

Nadurnega dela se ne sme uvesti, če je delo možno opraviti v polnem delovnem času z ustrezno organizacijo, delitvijo dela, zaposlitvijo novih delavcev ali uvedbo novih izmen. Delodajalec ne sme naložiti dela preko polnega delovnega časa (146. člen ZDR-1): delavki ali delavcu zaradi varstva nosečnosti in starševstva (185. člen ZDR-1 ...
Samo za aktivne naročnike:
02. 7. 2020

Obveznosti v primeru nadurnega dela

Delodajalec lahko odredi delo preko polnega delovnega časa - nadurno delo (144. člen ZDR-1): v primerih izjemoma povečanega obsega dela, če je potrebno nadaljevanje delovnega ali proizvodnega procesa, da bi se preprečila materialna škoda ali nevarnost za življenje in zdravje ljudi, če je nujno, da se odvrne okvara na delovnih ...
Samo za aktivne naročnike:
02. 7. 2020

Obveznosti pri plačilu odpravnine ob upokojitvi

Če s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti ni določeno drugače, je delodajalec delavcu, ki je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let in se upokoji, ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi dolžan izplačati odpravnino v višini dveh povprečnih mesečnih plač v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma v višini dveh ...
Samo za aktivne naročnike:
02. 7. 2020

Obveznosti glede nočnega dela

Delodajalec mora na zahtevo inšpekcije za delo posredovati podatke o nočnem delu delavcev, zlasti o številu delavcev, ki delajo ponoči več kot tretjino delovnega časa, o številu delavcev, ki delajo ponoči na delovnem mestu, na katerem iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za poškodbe ali zdravstvene okvare, o številu delavcev, ...
Samo za aktivne naročnike:
02. 7. 2020

Obveznosti delodajalca

a) Obveznost zagotavljanja dela (43. člen ZDR-1) Delodajalec mora delavcu zagotavljati delo, za katerega sta se stranki dogovorili v pogodbi o zaposlitvi, ter zagotoviti vsa potrebna sredstva in delovni material, da lahko nemoteno izpolnjuje svoje obveznosti in mu omogočiti prost dostop do poslovnih prostorov. b) Obveznost plačila (44. člen ZDR-1) ...
Samo za aktivne naročnike:
02. 7. 2020

Obveznosti glede odmorov in počitkov

Delodajalec mora delavcu, ki dela polni delovni čas: med dnevnim delom zagotoviti pravico do odmora, ki traja 30 minut (154. člen ZDR-1), doječi materi pa mora zagotoviti odmor za dojenje med delovnim časom, ki traja najmanj eno uro dnevno (1. odst. 188. člena ZDR-1) – odmor med delovnim časom, v ...
Samo za aktivne naročnike:
02. 7. 2020

Obveznosti glede razporejanja delovnega časa (148. člen ZDR-1)

Polni delovni čas ne sme biti daljši od 40 ur na teden. Pred začetkom koledarskega oziroma poslovnega leta delodajalec določi letni razpored delovnega časa in o tem pisno obvesti delavce na pri delodajalcu običajen način (npr. na določenem oglasnem mestu v poslovnih prostorih delodajalca ali z uporabo informacijske tehnologije) ...
Samo za aktivne naročnike:

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.