Obveznosti delodajalca

01. 3. 2021

Obveznosti pri povračilu stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja

1. UREDITEV V ZAKONU O DELOVNIH RAZMERJIH Pravica do povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja izhaja iz ZDR-1, ki določa, da zaposlenemu pripada plačilo za delo, prav tako pa mu pripadajo tudi povračila stroškov v zvezi z delom (130. člen ZDR-1) in drugi prejemki iz delovnega razmerja. Zakon ...
Samo za aktivne naročnike
22. 1. 2021

Pravica do letnega dopusta, tudi v luči interventne zakonodaje

Avtor: Tanja Bohl
Pravica do rednega letnega dopusta je urejena v Zakonu o delovnih razmerjih[1], in sicer od 159. člena do 164. člena. Delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja. Letni dopust v posameznem koledarskem letu ne sme biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to, ali dela delavec ...
Samo za aktivne naročnike
22. 12. 2020

Razporeditev delovnega časa

Avtor: Tanja Bohl
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) omogoča delodajalcem ureditev bodisi enakomerno razporejenega bodisi neenakomerno razporejenega delovnega časa. Bistvo slednjega je, da delavec v določenem obdobju opravi več dela, naslednjem pa manj, pri čemer se mora delovni čas v referenčnem obdobju v povprečju izravnati. Referenčno obdobje je na podlagi ZDR-1 6 mesecev ...
Samo za aktivne naročnike
24. 11. 2020

Delovna, pokojninska in zavarovalna doba

Avtor: Tanja Bohl
Delovna doba, pokojninska doba in zavarovalna doba so termini, ki se v praksi povezujejo s pravicami, ki izhajajo iz delovnega razmerja oz. s pravicami iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Poznavanje in razumevanje teh osnovnih pojmov nam pomaga, da smo seznanjeni, do katerih pravic smo upravičeni oz. kaj je osnova ...
Samo za aktivne naročnike
17. 11. 2020

Obveznosti do zaposlenega povezane z delovno dobo

Avtor: Tanja Bohl
V delovnem razmerju poznamo več pravic, povezanih z delovno dobo delavca. Že na tej točki kaže izpostaviti, da so te pravice, ki se jih bodisi priznava, bodisi odmerja glede na delavčevo preteklo delovno dobo, v veliki meri predmet najmanj podrobnejšega (če ne celo izključnega) urejanja v kolektivnih pogodbah. V nadaljevanju ...
Samo za aktivne naročnike
16. 10. 2020

Vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev

Če prvič zaposlite za nedoločen čas mlade do 26. leta starosti ali matere, ki skrbijo za otroka do 3. leta starosti, lahko za prvi dve leti njihove zaposlitve uveljavljate delno vračilo plačanih prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Od 1. 7. 2013.
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Omejitev sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas

Pogodba o zaposlitvi za določen čas je bila z ZDR-1 deležna številnih sprememb. 54. člen ZDR-1 tako na novo dodaja sklepanje pogodb za določen čas s prokuristom, prav tako pa je omejeno sklepanje takih pogodb z vodilnimi delavci 1 (sklepanje teh pogodb je sedaj omejeno na vodilne delavce iz ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Obveznosti glede letnega dopusta in regresa za letni dopust

Avtor: Tanja Bohl
Pravica do plačanega letnega dopusta in pravica do regresa za letni dopust sta temeljni socialni pravici, ki sta neločljivo povezani ter izraz pravice vsakogar do poštenih in ugodnih delovnih razmer. Pridobi ju namreč vsak delavec, ki sklene pogodbo o zaposlitvi, ne glede na to, ali je sama pogodba sklenjena za ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Prepoved opravljanja dela preko polnega delovnega časa

Nadurnega dela se ne sme uvesti, če je delo možno opraviti v polnem delovnem času z ustrezno organizacijo, delitvijo dela, zaposlitvijo novih delavcev ali uvedbo novih izmen. Delodajalec ne sme naložiti dela preko polnega delovnega časa (146. člen ZDR-1): delavki ali delavcu zaradi varstva nosečnosti in starševstva (185. člen ZDR-1 ...
Samo za aktivne naročnike
02. 7. 2020

Obveznosti v primeru nadurnega dela

Delodajalec lahko odredi delo preko polnega delovnega časa - nadurno delo (144. člen ZDR-1): v primerih izjemoma povečanega obsega dela, če je potrebno nadaljevanje delovnega ali proizvodnega procesa, da bi se preprečila materialna škoda ali nevarnost za življenje in zdravje ljudi, če je nujno, da se odvrne okvara na delovnih ...
Samo za aktivne naročnike