Obveznosti delodajalca

14. 6. 2021

Višina regresa za gospodarstvo v 2021

Najnižji znesek regresa določa ZDR-1, in sicer je delodajalec dolžan izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Od 1. 1. 2021 dalje minimalna plača znaša 1.024,24 EUR za polni delovni čas (Zakon o minimalni plači; Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18).Minimalni znesek regresa za ...
Samo za aktivne naročnike
03. 5. 2021

Obveznosti pri zaposlovanju tujcev

Pri zaposlovanju tujcev veljajo posebni pogoji, ki jih morajo delodajalci upoštevati in izpolniti, da je pogodba o zaposlitvi ali pogodba o delu sploh veljavna. Za nadzor je pristojen Inšpektorat Republike Slovenije za delo. Vlada Republike Slovenije v skladu z migracijsko politiko ter ob upoštevanju stanja in gibanja na trgu dela ...
Samo za aktivne naročnike
03. 5. 2021

Napotitev delavcev na delo v tujino

Vse več podjetij se odloča, da bo svoje storitve opravljalo tudi zunaj območja države, v kateri imajo sedež podjetja in opravljajo večji del svojih storitev. Podjetja tako svoje delavce napotijo na začasno delo v tujino. Delavci, ki za omejen čas opravljajo delo na ozemlju druge države članice, ki ni država, ...
Samo za aktivne naročnike
03. 5. 2021

Napotitev delavcev iz tujine v Republiko Slovenijo

Delodajalec s sedežem v državi članici EU lahko delavce, ki so pri njem v delovnem razmerju, napoti na delo v Republiko Slovenijo, če v državi članici, kjer ima sedež, opravlja znaten del svoje dejavnosti. Položaj delavcev, ki so napoteni v Slovenijo na opravljanje storitev, določa 210. člen ZDR-1. Delodajalec ...
Samo za aktivne naročnike
01. 3. 2021

Obveznosti pri povračilu stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja

1. UREDITEV V ZAKONU O DELOVNIH RAZMERJIH Pravica do povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja izhaja iz ZDR-1, ki določa, da zaposlenemu pripada plačilo za delo, prav tako pa mu pripadajo tudi povračila stroškov v zvezi z delom (130. člen ZDR-1) in drugi prejemki iz delovnega razmerja. Zakon ...
Samo za aktivne naročnike
22. 1. 2021

Pravica do letnega dopusta, tudi v luči interventne zakonodaje

Avtor: Tanja Bohl
Pravica do rednega letnega dopusta je urejena v Zakonu o delovnih razmerjih[1], in sicer od 159. člena do 164. člena. Delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja. Letni dopust v posameznem koledarskem letu ne sme biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to, ali dela delavec ...
Samo za aktivne naročnike
22. 12. 2020

Razporeditev delovnega časa

Avtor: Tanja Bohl
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) omogoča delodajalcem ureditev bodisi enakomerno razporejenega bodisi neenakomerno razporejenega delovnega časa. Bistvo slednjega je, da delavec v določenem obdobju opravi več dela, naslednjem pa manj, pri čemer se mora delovni čas v referenčnem obdobju v povprečju izravnati. Referenčno obdobje je na podlagi ZDR-1 6 mesecev ...
Samo za aktivne naročnike
24. 11. 2020

Delovna, pokojninska in zavarovalna doba

Avtor: Tanja Bohl
Delovna doba, pokojninska doba in zavarovalna doba so termini, ki se v praksi povezujejo s pravicami, ki izhajajo iz delovnega razmerja oz. s pravicami iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Poznavanje in razumevanje teh osnovnih pojmov nam pomaga, da smo seznanjeni, do katerih pravic smo upravičeni oz. kaj je osnova ...
Samo za aktivne naročnike
17. 11. 2020

Obveznosti do zaposlenega povezane z delovno dobo

Avtor: Tanja Bohl
V delovnem razmerju poznamo več pravic, povezanih z delovno dobo delavca. Že na tej točki kaže izpostaviti, da so te pravice, ki se jih bodisi priznava, bodisi odmerja glede na delavčevo preteklo delovno dobo, v veliki meri predmet najmanj podrobnejšega (če ne celo izključnega) urejanja v kolektivnih pogodbah. V nadaljevanju ...
Samo za aktivne naročnike
16. 10. 2020

Vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev

Če prvič zaposlite za nedoločen čas mlade do 26. leta starosti ali matere, ki skrbijo za otroka do 3. leta starosti, lahko za prvi dve leti njihove zaposlitve uveljavljate delno vračilo plačanih prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Od 1. 7. 2013.
Samo za aktivne naročnike