Obveznosti delodajalca

24. 11. 2020

Delovna, pokojninska in zavarovalna doba

Avtor: Tanja Bohl
Delovna doba, pokojninska doba in zavarovalna doba so termini, ki se v praksi povezujejo s pravicami, ki izhajajo iz delovnega razmerja oz. s pravicami iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Poznavanje in razumevanje teh osnovnih pojmov nam pomaga, da smo seznanjeni, do katerih pravic smo upravičeni oz. kaj je osnova ...
Samo za aktivne naročnike
17. 11. 2020

Obveznosti do zaposlenega povezane z delovno dobo

Avtor: Tanja Bohl
V delovnem razmerju poznamo več pravic, povezanih z delovno dobo delavca. Že na tej točki kaže izpostaviti, da so te pravice, ki se jih bodisi priznava, bodisi odmerja glede na delavčevo preteklo delovno dobo, v veliki meri predmet najmanj podrobnejšega (če ne celo izključnega) urejanja v kolektivnih pogodbah. V nadaljevanju ...
Samo za aktivne naročnike
16. 10. 2020

Vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev

Če prvič zaposlite za nedoločen čas mlade do 26. leta starosti ali matere, ki skrbijo za otroka do 3. leta starosti, lahko za prvi dve leti njihove zaposlitve uveljavljate delno vračilo plačanih prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Od 1. 7. 2013.
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Omejitev sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas

Pogodba o zaposlitvi za določen čas je bila z ZDR-1 deležna številnih sprememb. 54. člen ZDR-1 tako na novo dodaja sklepanje pogodb za določen čas s prokuristom, prav tako pa je omejeno sklepanje takih pogodb z vodilnimi delavci 1 (sklepanje teh pogodb je sedaj omejeno na vodilne delavce iz ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Obveznosti glede letnega dopusta in regresa za letni dopust

Avtor: Tanja Bohl
Pravica do plačanega letnega dopusta in pravica do regresa za letni dopust sta temeljni socialni pravici, ki sta neločljivo povezani ter izraz pravice vsakogar do poštenih in ugodnih delovnih razmer. Pridobi ju namreč vsak delavec, ki sklene pogodbo o zaposlitvi, ne glede na to, ali je sama pogodba sklenjena za ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Prepoved opravljanja dela preko polnega delovnega časa

Nadurnega dela se ne sme uvesti, če je delo možno opraviti v polnem delovnem času z ustrezno organizacijo, delitvijo dela, zaposlitvijo novih delavcev ali uvedbo novih izmen. Delodajalec ne sme naložiti dela preko polnega delovnega časa (146. člen ZDR-1): delavki ali delavcu zaradi varstva nosečnosti in starševstva (185. člen ZDR-1 ...
Samo za aktivne naročnike
02. 7. 2020

Obveznosti v primeru nadurnega dela

Delodajalec lahko odredi delo preko polnega delovnega časa - nadurno delo (144. člen ZDR-1): v primerih izjemoma povečanega obsega dela, če je potrebno nadaljevanje delovnega ali proizvodnega procesa, da bi se preprečila materialna škoda ali nevarnost za življenje in zdravje ljudi, če je nujno, da se odvrne okvara na delovnih ...
Samo za aktivne naročnike
02. 7. 2020

Obveznosti pri plačilu odpravnine ob upokojitvi

Če s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti ni določeno drugače, je delodajalec delavcu, ki je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let in se upokoji, ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi dolžan izplačati odpravnino v višini dveh povprečnih mesečnih plač v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma v višini dveh ...
Samo za aktivne naročnike
02. 7. 2020

Obveznosti glede nočnega dela

Delodajalec mora na zahtevo inšpekcije za delo posredovati podatke o nočnem delu delavcev, zlasti o številu delavcev, ki delajo ponoči več kot tretjino delovnega časa, o številu delavcev, ki delajo ponoči na delovnem mestu, na katerem iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za poškodbe ali zdravstvene okvare, o številu delavcev, ...
Samo za aktivne naročnike
02. 7. 2020

Obveznosti delodajalca

a) Obveznost zagotavljanja dela (43. člen ZDR-1) Delodajalec mora delavcu zagotavljati delo, za katerega sta se stranki dogovorili v pogodbi o zaposlitvi, ter zagotoviti vsa potrebna sredstva in delovni material, da lahko nemoteno izpolnjuje svoje obveznosti in mu omogočiti prost dostop do poslovnih prostorov. b) Obveznost plačila (44. člen ZDR-1) ...
Samo za aktivne naročnike

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.