Trpinčenje na delovnem mestu ali mobin

22. 6. 2020

Kaj je mobing?

Trpinčenje na delovnem mestu je vsako ponavljajoče se ali sistematično, graje vredno ali očitno negativno in žaljivo ravnanje ali vedenje, usmerjeno proti posameznim delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z delom. Je sistematično slabo ravnanje s podrejenim, ki se lahko ponavlja kontinuirano in žrtvam povzroča večje ali manjše socialne, ...
Samo za aktivne naročnike
22. 6. 2020

Odškodninska odgovornost

45. člen ZDR nalaga delodajalcu dolžnost zagotavljati takšno delovno okolje, v katerem noben delavec ne bo izpostavljen spolnemu in drugemu nadlegovanju ali trpinčenju delodajalca, predpostavljenih ali sodelavcev. V ta namen mora delodajalec sprejeti ustrezne ukrepe za zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali pred trpinčenjem na delovnem mestu. Če ...
Samo za aktivne naročnike
22. 6. 2020

Oblike mobinga

Poznamo različne oblike mobinga (Kostelić - Martić, 2007): Vertikalni mobing: nadrejeni izvaja omenjena ravnanja nad podrejenim (posebna oblika je serijski mobing: nadrejeni šikanira podrejene enega za drugim), skupina podrejenih izvaja mobing nad nadrejenim. Horizontalni mobing: mobing, ki ga sodelavci izvajajo med seboj oziroma skupina sodelavcev nad posameznikom; naloga nadrejenega je, ...
Samo za aktivne naročnike