Odškodninska odgovornost direktorja

28. 7. 2020

Splošno o odškodninski odgovornosti

Družba in direktor1 sta v medsebojnem poslovnem (pogodbenem, obligacijskem) razmerju, ki nastane, ko družba (pristojni organ družbe) člana poslovodstva na podlagi njegovega soglasja imenuje za to funkcijo. Navadno družba in član poslovodstva vsebino medsebojnih pravic in obveznosti v zvezi z vodenjem družbe uredita s pogodbo o poslovodenju ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Predpostavke odgovornosti

Direktor lahko odškodninsko odgovarja družbi, če so izpolnjene naslednje tri predpostavke: protipravnost ravnanja, ki se kaže v tem, da direktor bodisi ni z ustrezno skrbnostjo opravljal obveznosti, ki jih ima kot direktor družbe; nastanek škode, ki se lahko kaže bodisi v zmanjšanju premoženja ali izgubi dobička. Vsako protipravno ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Razlogi za razbremenitev odgovornosti

Družba nosi trditveno in dokazno breme glede vseh prej navedenih predpostavk. Direktorju mora dokazati protipravnost njegovega ravnanja, nastanek škode in vzorčno zvezo med protipravnim ravnanjem in nastalo škodo. Direktor se lahko razbremeni svoje odgovornosti, če dokaže enega izmed razbremenilnih razlogov, s katerimi izključi protipravnost svojega ravnanja: če bo dokazal, da ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Aktivna legitimacija za vložitev odškodninskega zahtevka

Odškodninsko tožbo zoper direktorja za povzročeno škodo družbi lahko vložijo: družba, upniki, delničarji oz. družbeniki. Primarno je za uveljavitev odškodninskega zahtevka pristojna družba, ki ji je bila škoda povzročena; v njenem imenu vloži tožbo direktor. V skladu s 372. členom ZGD-1 mora direktor delniške družbe vložiti tožbo v šestih mesecih ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Odškodninska odgovornost direktorja družbe z omejeno odgovornostjo

Za direktorja v družbi z omenjeno odgovornostjo se smiselno uporablja tudi določba 263. člena ZGD-1, ki ureja odškodninsko odgovornost direktorja delniške družbe (6. odstavek 515. člena ZGD-1). Navedeno pomeni, da za direktorja družbe z omejeno odgovornostjo velja načeloma smiselno vse, kar je bilo v tem priročniku napisano glede ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Primeri iz sodne prakse

Dejansko stanje: Tožeča stranka AAA je kot prodajalec z družbo S., d.o.o., kot kupcem sklenila pogodbo, s katero je prodala pet nepremičnin za skupno ceno 400,000.000 SIT. V pogodbi je bil določen rok za primopredajo 30. 6. 1999. Za morebitno zamudo s primopredajo je bila dogovorjena pogodbena kazen 0,5 odstotka ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Odškodninska odgovornost subjektov, ki opravljajo negospodarske dejavnosti

Formalnopravna oblika za opravljanje gospodarske dejavnost je gospodarska družba, vendar obstajajo tudi subjekti, ki opravljajo negospodarske dejavnosti, in tudi takšni subjekti imajo osebe, ki vodijo njihove posle (v tem priročniku jih imenujemo direktorji, čeprav jim posamezni predpisi, ki urejajo te subjekte, lahko dajejo drugačne nazive). Za direktorje takih subjektov se ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Pravilo podjetniške presoje

V zvezi z razlogi za razbremenitev odškodninske odgovornosti je treba posebej omeniti tudi pravilo podjetniške presoje (v anglo-ameriškem pravu poznano kot business judgement rule – BJR), ki je prisotno tudi v germanskem pravnem redu, po katerem se zgleduje Slovenija. To pravilo je pravni koncept, ki daje direktorjem gospodarskih družb določeno ...
Samo za aktivne naročnike