Pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov

29. 7. 2020

Smernice o pooblaščenih osebah za varstvo podatkov

Uredba 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: uredba) predvideva nov mehanizem za varstvo osebnih podatkov – pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (angl. Data Protection Officer ...
Samo za aktivne naročnike