Obveznosti direktorja do drugih organov družbe

14. 6. 2021

Preprečevanje konfliktov interesov

ZGD-1 vsebuje splošno določbo o preprečevanju konflikta interesov v 38. a členu, te določbe pa so nato konkretizirane v številnih nadaljnjih določbah.Splošne je tako določeno, da se član organa vodenja ali nadzora, prokurist in izvršni direktor delniške družbe ter poslovodja, član nadzornega sveta in prokurist družbe z omejeno odgovornostjo ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Obveznosti direktorja do drugih organov družbe

V delniški družbi se delničarji lahko odločijo o izbiri med dvema sistemoma upravljanja, in sicer med: enotirnim sistemom upravljanja, kjer je funkcija vodenja in nadzora družbe združena v enem organu, in sicer upravnem odboru, in dvotirnim sistemom upravljanja, kjer sta nadzor in poslovodenje razdeljena med dva organa, in sicer med ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Obveznosti direktorja do skupščine

Uprava je pri upravljanju svojih nalog vodenja in zastopanja družbe neodvisna od skupščine. Skupščina tako ne sme upravi dati zavezujočih navodi l glede poslovodenja, ampak je vodenje poslov družbe izključna pristojnost uprave družbe. Skupščina tudi ne more odločati o vprašanjih vodenja poslov, razen če tega ne zahteva poslovodstvo (6. ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Obveznosti direktorja do nadzornega sveta

Tako kot v razmerju do skupščine ima tudi do nadzornega sveta direktor relativno osamosvojeno vlogo. Vloga nadzornega sveta je tako osredotočena na nadzor nad vodenjem poslov, in sicer praviloma izvaja nadzor nad preteklim poslovanjem, zgolj izjemoma pa se lahko s statutom ali pa sklepom nadzornega sveta določi preliminarni nadzor, torej ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Prokurist – njegove pristojnosti in razmerje do poslovodstva

Splošno o prokuri Prokura je oblika pooblastila,na podlagi katerega je prokurist upravičen za zastopanje gospodarskih subjektov v prometu blaga in storitev. Prokurist lahko sklepa vse vrste pravnih poslov, ki jih lahko sklepa gospodarski subjekt kot pravna oseba ali podjetnik posameznik, le za odsvojitev in odtujitev nepremičnin potrebuje posebno pooblastilo. Pri ...
Samo za aktivne naročnike