Odgovornost direktorja za zagotavljanje varstva kapitala

28. 7. 2020

Odgovornost direktorja za zagotavljanje varstva kapitala

Temeljno načelo ohranitve osnovnega kapitala je namenjeno varstvu upnikov in družbenikov kapitalskih družb pred neupravičenimi posegi družbenikov ali tretjih oseb v pre-moženje kapitalskih družb. Bistvena naloga poslovodstva kapitalskih družb je ohranjanje varovanega kapitala družbe v skladu z ZGD-1. Poslovodstvo je odškodninsko odgovorno za posege v zakonsko varovan kapital družb. Osnovni ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Prepoved vračila vložka v koncernskem pravu

Pogodbeni koncern Pri pogodbenih ali dejanskih koncernih se odgovornost poslovodstva v okviru prepovedanih plačil presoja drugače. Četrti odstavek 533. člena ZGD-1 določa, da se plačila odvisne družbe obvladujoči družbi na podlagi pogodbe o obvladovanju ali pogodbe o prenosu dobička ne štejejo za kršitev 227. in 230. člena ZGD-1. Torej se ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Razlika med delniško družbo in družbo z omejeno odgovornostjo

Varstvo premoženja pri d.d. Med d.d. in d.o.o. obstajajo pomembne razlike z vidika prepovedanih plačil in odgovornosti poslovodstva pri posamezni družbi. Pri d.d. je varovano njeno celotno premoženje (ki obsega celoten lastniški in dolžniški kapital), saj se s tem poleg varstva upnikov zagotavlja tudi varstvo vseh delničarjev. ZGD-1 v 227. ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Udeležba tretjih

Iz 233. člena ZGD-1 izhaja, da mora delničar ali tretji d.d. vrniti prepovedana plačila, ki jih je prejel v nasprotju z ZGD-1. Načeloma gre za vračilo vložka, ko družba izplača prepovedano plačilo svojemu delničarju. Izjemoma pa se pravni posli s tretjimi lahko presojajo kot prepovedana vračila vložka delničarju. Če družba ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Vračilo prepovedanih plačil

Poslovodstvo d.d. in d.o.o. mora skladno s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika na podlagi 263. člena ZGD-1, ki se smiselno uporablja tudi v d.o.o., skrbeti za varstvo premoženja družbe. Zato mora poslovodstvo poskrbeti, da se družbi vrnejo vsa plačila, ki so jih nezakonito prejeli njeni družbeniki. Po 233. in 496. členu ZGD-1 ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Prepovedana plačila

Vsa plačila delničarjem v d.d., ki niso dopustna plačila iz prejšnje točke, so prepovedana in posledično nična. Tudi pri d.o.o. so prepovedana vsa plačila, ki niso dopustna, če: posegajo v vezani kapital d.o.o., če ne posegajo v vezani kapital, vendar ne temeljijo na veljavnem sklepu vseh družbenikov, ki prepovedanega plačila ...
Samo za aktivne naročnike