Obveznosti delodajalca v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi

26. 3. 2024

Nedoseganje želenih delovnih rezultatov, kakšen je lahko postopek delodajalca?

Avtor: Tanja Bohl
V podjetju je nastala situacija, kjer se je za dva delavca ugotovilo, da ne dosegata želenih rezultatov (cilj je, da se prodaja usmerja v pridobivanje novih strank, medtem ko zaposlena delata le na že obstoječih). Posledično smo se odločili, da jima damo ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi za drugo delovno ...
Samo za aktivne naročnike
18. 3. 2024

Pisno opozorilo na izpolnjevanje obveznosti in možnost odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov ter nadaljnje ravnanje delodajalca

Avtor: Tanja Bohl
Delavcu smo izdali prvo Pisno opozorilo na izpolnjevanje obveznosti in možnost odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov. Opravljen je bil zagovor dne 7. 3. 2024, takrat se je delavec tudi izjavil o očitanih kršitvah. Ali moramo delavcu izdati Odločitev o pisnem opozorilu pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz ...
Samo za aktivne naročnike
20. 2. 2023

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - nezmožnost nadaljevanja delovnega razmerja - izostanek z dela - obvestilna dolžnost (VDDS Sodba Pdp 526/2022)

Predstavljamo primer sodbe, kjer je odpoved delovnega razmerja zaradi neupravičenega izostanka z dela in neobveščanja delodajalca bila izvedena zakonito.Najpogosteje gre za situacije, ko zaposleni nima več odobrenega bolniškega staleža, kar je sicer zaposlenemu znano, pa kljub temu ne pride na delo in delodajalcu ne sporoči razlogov za svojo nadaljnjo ...
Samo za aktivne naročnike
12. 7. 2022

Previdno pri sporazumnem prenehanju pogodbe o zaposlitvi

Inšpektorat za delo (IRSD) opozarja delavce, naj ne podpisujejo sporazumov o prenehanju pogodbe o zaposlitvi, če tega dejansko ne želijo. V takšnem primeru delavcu namreč ne pripada nadomestilo za brezposelnost (ki ga ureja Zakon o urejanju trga dela; ZUTD), niti odpravnina (razen v primeru upokojitve), prav tako naj ne podpisujejo ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

23. 5. 2022

Odpravnine pri pogodbah za določen čas

Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1) je v 79. členu uvedel pravico do odpravnine v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas. V primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je sklenjena za eno leto ali manj, ima delavec pravico do odpravnine v višini 1/5 osnove. ...
Samo za aktivne naročnike
01. 6. 2021

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti po ZDR-1 (javni sektor)

Razlog nesposobnosti nastopi, ko:delavec ne dosega pričakovanih delovnih rezultatov (subjektivni razlog) aline izpolnjuje pogojev za opravljanje dela (objektivni razlog).[1]Kot razloge nedoseganja pričakovanih delovnih rezultatov ZDR-1 določanepravočasno,nestrokovno innekakovostno opravljanje dela.Za neizpolnjevanje pogojev za opravljanje dela se upošteva tiste pogoje, ki so določeni z zakoni ...
Samo za aktivne naročnike
01. 6. 2021

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi, ki jo poda delodajalec po ZDR-1 (javni sektor)

Kot razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca zakon[1] določa naslednje razloge:poslovni razlog,razlog nesposobnosti,krivdni razlog,nastanek nezmožnosti za opravljanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi invalidnosti (razlog invalidnosti),neuspešno opravljeno poskusno delo, kar je nov razlog po ZDR-1.Navedeni razlogi za redno ...
Samo za aktivne naročnike
01. 6. 2021

Javni sektor: Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas ureja primarno ZDR-1, in sicer v členih od 80 do 111, določene posebnosti za zaposlene v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti pa so urejene tudi v ZJU. ZJU tako ureja posebnosti prenehanja pogodbe o zaposlitvi za javnega uslužbenca v primeru ukinitve organa ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Obveznosti ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcem, ki uživajo posebno varstvo pred odpovedjo

Posebno pravno varstvo pred odpovedjo uživajo: predstavniki delavcev, med katere spadajo člani sveta delavcev, delavski zaupnik, član nadzornega sveta, ki predstavlja delavce, predstavnik delavcev v svetu zavoda in sindikalni zaupniki (delodajalec jim ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi brez soglasja sveta delavcev ali delavcev, ki so ga izvolili, ali sindikata, ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi začetka postopka za prenehanje delodajalca ali prisilne poravnave

Uvodne določbe ZDR-1 vsebuje posebne določbe za primer odpovedi pogodbe o zaposlitvi ob stečaju, prisilni poravnavi, sodni likvidaciji in v drugih primerih prenehanja delodajalca (npr. redni likvidaciji, prenehanju družbe po skrajšanem postopku ipd). Tudi v navedenih primerih govorimo o odpovedi pogodbe o zaposlitvi, saj delo delavcev postane nepotrebno. Prenehanje pogodbe ...
Samo za aktivne naročnike