Obveznosti delodajalca v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi

12. 7. 2022

Previdno pri sporazumnem prenehanju pogodbe o zaposlitvi

Inšpektorat za delo (IRSD) opozarja delavce, naj ne podpisujejo sporazumov o prenehanju pogodbe o zaposlitvi, če tega dejansko ne želijo. V takšnem primeru delavcu namreč ne pripada nadomestilo za brezposelnost (ki ga ureja Zakon o urejanju trga dela; ZUTD), niti odpravnina (razen v primeru upokojitve), prav tako naj ne podpisujejo ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

23. 5. 2022

Odpravnine pri pogodbah za določen čas

Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1) je v 79. členu uvedel pravico do odpravnine v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas. V primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je sklenjena za eno leto ali manj, ima delavec pravico do odpravnine v višini 1/5 osnove. ...
Samo za aktivne naročnike
01. 6. 2021

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti po ZDR-1 (javni sektor)

Razlog nesposobnosti nastopi, ko:delavec ne dosega pričakovanih delovnih rezultatov (subjektivni razlog) aline izpolnjuje pogojev za opravljanje dela (objektivni razlog).[1]Kot razloge nedoseganja pričakovanih delovnih rezultatov ZDR-1 določanepravočasno,nestrokovno innekakovostno opravljanje dela.Za neizpolnjevanje pogojev za opravljanje dela se upošteva tiste pogoje, ki so določeni z zakoni ...
Samo za aktivne naročnike
01. 6. 2021

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi, ki jo poda delodajalec po ZDR-1 (javni sektor)

Kot razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca zakon[1] določa naslednje razloge:poslovni razlog,razlog nesposobnosti,krivdni razlog,nastanek nezmožnosti za opravljanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi invalidnosti (razlog invalidnosti),neuspešno opravljeno poskusno delo, kar je nov razlog po ZDR-1.Navedeni razlogi za redno ...
Samo za aktivne naročnike
01. 6. 2021

Javni sektor: Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas ureja primarno ZDR-1, in sicer v členih od 80 do 111, določene posebnosti za zaposlene v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti pa so urejene tudi v ZJU. ZJU tako ureja posebnosti prenehanja pogodbe o zaposlitvi za javnega uslužbenca v primeru ukinitve organa ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Obveznosti ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcem, ki uživajo posebno varstvo pred odpovedjo

Posebno pravno varstvo pred odpovedjo uživajo: predstavniki delavcev, med katere spadajo člani sveta delavcev, delavski zaupnik, član nadzornega sveta, ki predstavlja delavce, predstavnik delavcev v svetu zavoda in sindikalni zaupniki (delodajalec jim ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi brez soglasja sveta delavcev ali delavcev, ki so ga izvolili, ali sindikata, ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi začetka postopka za prenehanje delodajalca ali prisilne poravnave

Uvodne določbe ZDR-1 vsebuje posebne določbe za primer odpovedi pogodbe o zaposlitvi ob stečaju, prisilni poravnavi, sodni likvidaciji in v drugih primerih prenehanja delodajalca (npr. redni likvidaciji, prenehanju družbe po skrajšanem postopku ipd). Tudi v navedenih primerih govorimo o odpovedi pogodbe o zaposlitvi, saj delo delavcev postane nepotrebno. Prenehanje pogodbe ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Obveznosti ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti

Faze v postopku redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti: ugotovitev obstoja odpovednega razloga, pisno obvestilo in vabilo na zagovor, zagovor, obvestilo sindikatu o nameravani redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti, možnost odpovedi pogodbe s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi, pisna odpoved pogodbe o zaposlitvi. Ugotovitev obstoja ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Obveznosti ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalidu

Podlaga za odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu in postopek za odpoved sta urejena v treh zakonih. Invalidu je pogodbo o zaposlitvi mogoče odpovedati v skladu z ZDR-1, Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju1 in Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (v nadaljnjem besedilu ZZRZI)2 ter na podlagi ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Oblika in vsebina odpovedi

Redna in izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi morata biti izraženi v pisni obliki. Delodajalec mora v odpovedi pogodbe o zaposlitvi pisno obrazložiti dejanski razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi. Ob odpovedi mora delodajalec delavca pisno obvestiti o pravnem varstvu in o pravicah iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti ...
Samo za aktivne naročnike