Obveznosti delodajalca v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi

28. 7. 2020

Obveznosti ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcem, ki uživajo posebno varstvo pred odpovedjo

Posebno pravno varstvo pred odpovedjo uživajo: predstavniki delavcev, med katere spadajo člani sveta delavcev, delavski zaupnik, član nadzornega sveta, ki predstavlja delavce, predstavnik delavcev v svetu zavoda in sindikalni zaupniki (delodajalec jim ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi brez soglasja sveta delavcev ali delavcev, ki so ga izvolili, ali sindikata, ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi začetka postopka za prenehanje delodajalca ali prisilne poravnave

Uvodne določbe ZDR-1 vsebuje posebne določbe za primer odpovedi pogodbe o zaposlitvi ob stečaju, prisilni poravnavi, sodni likvidaciji in v drugih primerih prenehanja delodajalca (npr. redni likvidaciji, prenehanju družbe po skrajšanem postopku ipd). Tudi v navedenih primerih govorimo o odpovedi pogodbe o zaposlitvi, saj delo delavcev postane nepotrebno. Prenehanje pogodbe ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Obveznosti ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti

Faze v postopku redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti: ugotovitev obstoja odpovednega razloga, pisno obvestilo in vabilo na zagovor, zagovor, obvestilo sindikatu o nameravani redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti, možnost odpovedi pogodbe s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi, pisna odpoved pogodbe o zaposlitvi. Ugotovitev obstoja ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Obveznosti ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalidu

Podlaga za odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu in postopek za odpoved sta urejena v treh zakonih. Invalidu je pogodbo o zaposlitvi mogoče odpovedati v skladu z ZDR-1, Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju1 in Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (v nadaljnjem besedilu ZZRZI)2 ter na podlagi ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Oblika in vsebina odpovedi

Redna in izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi morata biti izraženi v pisni obliki. Delodajalec mora v odpovedi pogodbe o zaposlitvi pisno obrazložiti dejanski razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi. Ob odpovedi mora delodajalec delavca pisno obvestiti o pravnem varstvu in o pravicah iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Odpovedni roki redne odpovedi

Delavec in delodajalec lahko odpovesta pogodbo o zaposlitvi v zakonsko ali pogodbeno določenem odpovednem roku, pri določitvi katerega morata pogodbeni stranki upoštevati minimalni čas trajanja odpovednega roka, določenega s tem zakonom. V primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delavca je odpovedni rok: do enega leta zaposlitve pri delodajalcu ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Obveznosti ob redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga

Faze v postopku redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga1: ugotovitev obstoja odpovednega razloga, obvestilo sindikatu o nameravani redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, pisna odpoved pogodbe o zaposlitvi. Ugotovitev obstoja odpovednega razloga Za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca mora obstajati utemeljen ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Obveznosti ob izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Faze v postopku izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi: ugotovitev zakonsko določenega razloga, pisna obdolžitev in vabilo na zagovor, zagovor, obvestilo sindikatu o nameravani izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi, pisna izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi. Ugotovitev zakonsko določenega razloga Kadar obstajajo zakonsko določeni razlogi, ki kažejo, da so odnosi med strankama ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Obveznosti ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga

> Faze v postopku redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga: ugotovitev obstoja odpovednega razloga, pisno opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga, pisna obdolžitev in vabilo na zagovor, zagovor, obvestilo sindikatu o nameravani redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga, pisna odpoved pogodbe o zaposlitvi. ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Vročitev odpovedi in obvestitev zavoda za zaposlovanje

ZDR-1 v 88. členu podrobno določa način vročitve odpovedi. Bistveno je, da mora biti redna ali izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi vročena pogodbeni stranki, ki se ji pogodba odpoveduje. Redna ali izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi se vroča : praviloma osebno v prostorih delodajalca Pogodbena stranka, ki se ji odpoved ...
Samo za aktivne naročnike