Odškodninska odgovornost delodajalca in delavca

29. 7. 2020

Odškodninska odgovornost delodajalca in delavca

ZDR-1 kot specialni predpis (glede splošnih pravil civilnega prava) ureja določene posebnosti odškodninske odgovornosti delavca in delodajalca. Glede odškodninske odgovornosti delavca je treba izpostaviti, da je odškodninska odgovornost delavca podana le takrat, kadar je škodo povzročil na delu ali v zvezi z delom namenoma ali iz hude malomarnosti (opomba: stopnja ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Odškodninska odgovornost delodajalca

ZDR-1 je določil odškodninsko odgovornost delodajalca, ki je delavcu odgovoren po splošnih pravilih civilnega prava, če je delavcu povzročena škoda pri delu ali v zvezi z delom (179. člen ZDR-1). Posebej je poudarjeno, da je kršenje pravic iz delovnega razmerja pravno priznana škoda, za katero je lahko delodajalec odškodninsko odgovoren. ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Odškodninska odgovornost delavca

Delavec, ki na delu ali v zvezi z delom namenoma ali iz hude malomarnosti povzroči škodo delodajalcu, jo je dolžan povrniti. Kadar škodo povzroči več delavcev, je vsak izmed njih odgovoren za tisti del škode, ki ga je povzročil. Če pa za vsakega delavca ni mogoče ugotoviti, kolikšen del škode ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Obveznosti ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcem, ki uživajo posebno varstvo pred odpovedjo

Posebno pravno varstvo pred odpovedjo uživajo: predstavniki delavcev, med katere spadajo člani sveta delavcev, delavski zaupnik, član nadzornega sveta, ki predstavlja delavce, predstavnik delavcev v svetu zavoda in sindikalni zaupniki (delodajalec jim ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi brez soglasja sveta delavcev ali delavcev, ki so ga izvolili, ali sindikata, ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Obveznosti ob redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga

Faze v postopku redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga1: ugotovitev obstoja odpovednega razloga, obvestilo sindikatu o nameravani redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, pisna odpoved pogodbe o zaposlitvi. Ugotovitev obstoja odpovednega razloga Za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca mora obstajati utemeljen ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Obveznosti ob izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Faze v postopku izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi: ugotovitev zakonsko določenega razloga, pisna obdolžitev in vabilo na zagovor, zagovor, obvestilo sindikatu o nameravani izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi, pisna izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi. Ugotovitev zakonsko določenega razloga Kadar obstajajo zakonsko določeni razlogi, ki kažejo, da so odnosi med strankama ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Obveznosti ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalidu

Podlaga za odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu in postopek za odpoved sta urejena v treh zakonih. Invalidu je pogodbo o zaposlitvi mogoče odpovedati v skladu z ZDR-1, Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju1 in Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (v nadaljnjem besedilu ZZRZI)2 ter na podlagi ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Obveznosti ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga

Faze v postopku redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga: ugotovitev obstoja odpovednega razloga, pisno opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga, pisna obdolžitev in vabilo na zagovor, zagovor, obvestilo sindikatu o nameravani redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga, pisna odpoved pogodbe o zaposlitvi. ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi začetka postopka za prenehanje delodajalca ali prisilne poravnave

Uvodne določbe ZDR-1 vsebuje posebne določbe za primer odpovedi pogodbe o zaposlitvi ob stečaju, prisilni poravnavi, sodni likvidaciji in v drugih primerih prenehanja delodajalca (npr. redni likvidaciji, prenehanju družbe po skrajšanem postopku ipd). Tudi v navedenih primerih govorimo o odpovedi pogodbe o zaposlitvi, saj delo delavcev postane nepotrebno. Prenehanje pogodbe ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Obveznosti ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov

O kolektivnih odpustih govorimo takrat, kadar delodajalec ugotovi, da bo v razmeroma kratkem času 30 dni zaradi poslovnih razlogov postalo nepotrebno delo večjega števila delavcev. Večje število je določeno z zakonom in je odvisno od velikosti delodajalca (98. člen ZDR-1).1 Delodajalec, ki zaposluje 20 ali več delavcev, ima v ...
Samo za aktivne naročnike