Obveznosti v zvezi z varstvom pri delu

07. 9. 2022

Pravilnik o prijavi nezgode in poškodbe pri delu

Avtor: Tanja Bohl
Pravilnik o prijavi nezgode in poškodbe pri delu (Uradni list RS, št. 78/22 in 90/22 – popr, v nadaljevanju: Pravilnik) je bil sprejet dne 25. 5. 2022, veljati pa je začel dne 1. 9. 2022.
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Naloge strokovnega delavca

Zakon o varnosti in zdravju pri delu v 29. členu določa naloge strokovnega delavca, in sicer strokovni delavec: svetuje delodajalcu pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za delo ter glede opreme delovnih mest in glede delovnega okolja; Svetovanje delodajalcu v zvezi z zagotovitvijo varnosti in zdravja pri delu ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Zakonska ureditev varnosti in zdravja pri delu

Področje varnosti in zdravja pri delu je pomembno področje, ki mu delodajalci praviloma posvečajo premalo pozornosti. Dosledno izvajanje predpisov tako temeljnega zakona s področja varstva in zdravja pri delu (torej ZVZD-1) kot številnih pravilnikov in drugih podzakonskih predpisov, izdanih na njegovi podlagi, vključno z varnostnimi ukrepi, določenimi s splošnimi akti ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Organiziranost izvajanja varnosti in zdravja pri delu

Določitev strokovnega delavca oziroma strokovne službe varnosti in zdravja pri delu Delodajalec mora v skladu z 28. členom ZVZD-1 med svojimi delavci določiti enega ali več strokovnih delavcev za varnost pri delu. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec, so določeni s pravilnikom o pogojih, ki jih mora izpolnjevati ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Prijava nezgode pri delu

Na podlagi 41. člena ZVZD-1 mora delodajalec na Inšpektorat RS za delo takoj prijaviti: vsako nezgodo pri delu s smrtnim izidom, vsako nezgodo pri delu, zaradi katere je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni, vsako kolektivno nezgodo pri delu (kadar je poškodovanih več delavcev, ne glede na ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Usposabljanje delavcev za varno delo

ZVZD-1 v 38. členu določa, da mora delodajalec delavca usposobiti za varno opravljanje dela v naslednjih situacijah: ob sklenitvi delovnega razmerja, pred razporeditvijo na drugo delo, pred uvajanjem nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu. Usposabljanje mora ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Primeri iz sodne prakse

Sodba Višjega sodišča v Celju Cpg 326/2010 z dne 1. 2. 2010 Jedro: Glede na nujnost obstoja obeh elementov za ugotovitev odškodninske odgovornosti tožene stranke kot delodajalca (opustitev izvedbe vseh ali nekaterih zahtevanih ukrepov iz varstva pri delu ali drugih ukrepov, predpisanih ali odrejenih za varnost ljudi, in vzročna zveza ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Splošno o varnosti in zdravju pri delu

Področje varnosti in zdravja pri delu ureja Zakon o varnosti in zdravju pri delu1. Za izvajanje ZVZD-1 so bili izdani naslednji pravilniki: Pravilnik o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu, Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu, ...
Samo za aktivne naročnike