Odgovornost za stvarne in pravne napake in produktna odgovornost

28. 7. 2020

Odgovornost proizvajalca stvari z napako

Odškodninska odgovornost proizvajalca stvari z napako je urejena v 155. členu OZ. Proizvajalec, ki da v promet stvar, ki zaradi kakšne napake pomeni škodno nevarnost za osebe ali stvari, odgovarja za škodo, ki nastane zaradi take napake. Odgovarja tudi za nevarne lastnosti stvari, če ni ukrenil vsega, kar je ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Garancija za brezhibno delovanje prodane stvari

Za primer prodaje tehničnega blaga (stroja, motorja, aparata ali drugih podobnih stvari) mora prodajalec kupcu izročiti garancijski list, s katerim proizvajalec jamči za brezhibno delovanje blaga v določenem času (garancijski rok), šteto od izročitve blaga kupcu. Pravice kupca, če stvar ne deluje brezhibno, so: zahtevek za popravilo (kupec ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Odgovornost za pravne napake

O odgovornosti prodajalca za pravne napake govorimo takrat, kadar ima kdo tretji na prodani stvari kakšno pravico, ki izključuje (npr. tretja oseba ima na stvari lastninsko pravico), zmanjšuje (npr. zastavna pravica) ali omejuje (npr. predkupna pravica) kupčevo pravico, pa o njej kupec ni bil obveščen in tudi ni privolil, ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Odgovornost za stvarne napake

Prodajalec odgovarja za stvarne napake, ki so lahko očitne ali skrite. Napaka je stvarna, če stvar nima lastnosti, ki jih je kupec pričakoval ob nakupu.1 Prodajalčeva odgovornost za stvarne napake se lahko v skladu s 466. členom OZ pogodbeno omeji ali popolnoma izključi, vendar je takšno določilo nično, če ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Odgovornost za stvarne in pravne napake in produktna odgovornost

Če določena gospodarska družba prodaja blago ali storitve, ima do kupcev lahko obveznosti iz naslova: jamčevanja za napake stvari, garancije za brezhibno delovanje stvari ali produktne odgovornosti, določene v OZ, pomembne pa so tudi notifikacijske dolžnosti družbe, kadar ta nastopa kot kupec 1. V tem poglavju sta urejena zgolj ...
Samo za aktivne naročnike