Obveznost direktorja za zavarovanje obveznosti

28. 7. 2020

Obveznost direktorja za zavarovanje obveznosti

Direktor družbe je prav tako dolžan poskrbeti, da je, če družba izpolnjuje svojo obveznost pred izpolnitvijo nasprotne pogodbene stranke, ustrezno zavarovana izpolnitev nasprotne pogodbene stranke in da zaradi neizpolnitve nasprotne pogodbene stranke ne nastane škoda družbi. Omenjeno tveganje, da nasprotna pogodbena stranka ne bo izpolnila obveznosti, lahko direktor omeji oziroma ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Osebna zavarovanja

Poroštvo Poroštvo opredeljuje 1012. člen OZ, in sicer se s poroštveno pogodbo porok zavezuje upniku, da bo izpolnil veljavno in zapadlo obveznost dolžnika, če ta tega ne bi storil. Vsebina poroštva je v jamčenju za obveznost neke druge osebe – dolžnika. Poroštvena obveznost se prevzame s poroštveno pogodbo, ki jo ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Stvarna zavarovanja

Za stvarno zavarovanje je značilno, da si družba zagotovi poplačilo terjatve iz določenega premoženja nasprotne pogodbene stranke, če ob zapadlosti dolg ni poravnan. Stvarna zavarovanja imajo tudi to prednost, da praviloma zagotavljajo prednostno pravico do poplačila iz premoženja, ki je bilo dano v zavarovanje v stečajnem postopku, oziroma da na ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Menica in njen pomen v poslovni praksi

Menica ima lahko v poslovni praksi zelo različne vloge, in sicer se lahko pojavi kot: kreditno sredstvo, sredstvo jamčenja in plačilno sredstvo. V poslovni praksi se menica najpogosteje uporablja kot sredstvo zavarovanja, in sicer dolžnik izda menico v zavarovanje svoje obveznosti. Pogosta je bianco menica – v tem primeru izdajatelj ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Izvršnica

Izvršnica je listina, ki vsebuje izjavo dolžnika, dano v skladu z ZpreZP-1, s katero se dolžnik zaveže plačati z izvršnico določen denarni znesek. Namen izvršnice je predvsem zavarovalen. Seveda pa lahko ima izvršnica tudi plačilno funkcijo. Izvršnica ustvarja abstraktno zavezo za plačilo določenega zneska. Zaveza iz izvršnice je strožja od ...
Samo za aktivne naročnike