Evropska sredstva za daljinsko ogrevanje na obnovljive vire energije

Novica z dne 01. 03. 2021

V okviru »Javnega razpisa za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (oznaka: JR DO OVE 2021)« bodo na voljo sredstva v višini 16 milijonov evrov. Sredstva bo v celoti prispeval Kohezijski sklad.

redmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (lesna biomasa in sončna energija). Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene naložbam v nove sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije in širitev obstoječih sistemov.

V okviru razpisa bodo financirani projekti izgradnje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW, širitev daljinskega omrežja pri obstoječem sistemu z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso in solarni sistem za pripravo tople vode, v kolikor izraba solarne energije kot dodatnega vira prispeva k izboljšanju gospodarnosti celotnega sistema daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije.

Javni razpis, na katerega lahko kandidirajo gospodarske družbe in samostojni podjetniki, bo Ministrstvo za infrastrukturo objavilo predvidoma v petek, 5. marca 2021.

Vir: Služba Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko

Nazaj