Informacija o novostih, ki jih prinaša novela Zakona o finančni upravi (ZFU-B)

20. 2. 2023

Državni zbor Republike Slovenije je 24. januarja 2023 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančni upravi (novela ZFU-B), ki je bil 3. februarja 2023 objavljen v Uradnem listu RS št. 14/2023. Zakon začne veljati 18. februarja 2023.

V nadaljevanju predstavljamo bistvene novosti, ki jih prinaša novela.

Črtanje mandatnega imenovanja direktorjev finančnih uradov (črtanje 10.a člena)

Črta se 10.a člen, ki je določal mandatno imenovanje direktorjev finančnih uradov za dobo petih let.

Črtanje kolegijskega odločanja (črtanje 10.b člena)

Črta se 10. b člen, ki je določal odločanje v kolegiju treh uradnih oseb v določenih primerih.

Postopki, vodeni po 10.b členu, ki so ob uveljavitvi  zakona v teku, in zadeve, glede katerih je bilo ob uveljavitvi tega zakona že vloženo pravno sredstvo se dokončajo po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku. Postopke, vodene po 10.b členu zakona, ki so ob uveljavitvi zakona v teku, vodi in v njih odloča uradna oseba, ki je bila predsednik kolegija.

Dodana uporaba tehničnega pripomočka – sledilne naprave (14. člen)

Pri opravljanju nalog finančne uprave lahko uradna oseba, poleg uporabe tehničnih pripomočkov za fotografiranje ali snemanje, uporabi sledilno napravo, ki uporablja globalni sistem pozicioniranja.

Pridobivanje obvestil in podatkov z neposredno zaznavo in opazovanjem (16. člen)

Sprememba omogoča, da lahko uradna oseba pridobiva podatke za opravljanje nalog finančne uprave tudi na podlagi neposredne zaznave ali z opazovanjem.

Uporaba tehničnih pripomočkov za pridobivanje podatkov o položaju in gibanju blaga (nov 18.a člen)

Z novo določbo se uvaja, da sme uradna oseba pri opravljanju finančne preiskave, ko so podani razlogi za sum, da je bilo storjeno dejanje, s katerim so bile storjene najtežje kršitve predpisov o obdavčenju s področja trošarin, carin in davka na dodano vrednost, vključno z zagotovitvijo medsebojne pomoči pristojnim organom EU in držav članic EU, pridobiti podatke o položaju in gibanju blaga z uporabo sledilnih naprav, ki uporabljajo globalni sistem pozicioniranja za ugotavljanje položaja in gibanja blaga.

Sledilna naprava se uporabi, če glede na okoliščine primera naloge ne bi bilo mogoče izvesti z uporabo drugih pooblastil in tehničnih pripomočkov. Sledilna naprava se lahko namesti le na zunanji del prevoznega oziroma prenosnega sredstva.  O uporabi sledilne naprave na predlog uradne osebe s sklepom, ki vsebuje utemeljitev pogojev in okoliščin, odloči s strani predstojnika pooblaščena uradna oseba.

Podatki o lokaciji in gibanju blaga, pridobljeni z uporabo sledilne naprave, se smejo uporabiti le v postopkih, ki niso v nasprotju z namenom za katerega se predvidi uporaba in se v primeru, da ne bodo uporabljeni za dokazovanje kršitev brišejo takoj, ko je to mogoče (najpozneje v desetih dneh od nastanka).

Z uporabo sledilne naprave uradna oseba ne sme neposredno ali posredno identificirati in s tem pridobivati osebnih podatkov o osebah, ki so povezane z blagom, ki se mu sledi (vozniki, razkladalci tovora, potniki in druge fizične osebe). Podatki, pridobljeni z uporabo sledilne naprave, se ne smejo zbirati in obdelovati v povezavi s podatki o fizičnih osebah, ki so zbrani na podlagi drugih pooblastil.

Kot najtežje kršitve predpisov, ko se predvidi uporaba sledilne naprave so določena ravnanja ali dejanja davčnih zavezancev in drugih oseb ali institucij, s katerimi je lahko resno ogrožen finančni interes oziroma interes varstva in varnosti Republike Slovenije oziroma EU. Za najtežje kršitve predpisov o obdavčenju se štejejo predvsem kršitve, ki  so glede na svojo težo v davčnem predpisu opredeljene kot hujši davčni prekrški.

Ugotavljanje namenske uporabe energentov in vsebnosti sredstev za označevanje energentov uporabljenih za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije in vozil, prirejenih za prevoz čebeljih panjev (20. člen)

S spremembo prvega in drugega odstavka 20. člena lahko uradna oseba ugotavlja namensko uporabo energentov in vsebnost sredstev za označevanje energentov, ki se uporabljajo, poleg ogrevanja, tudi za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije in vozil, prirejenih za prevoz čebeljih panjev.

Odvzem pooblastil – črtanje, da predstojnik dodeli zadevo drugemu inšpektorju in da se inšpektorju odvzamejo pooblastila (črtanje četrtega in petega odstavka 42. člena)

Črta se četrti odstavek 42. člena, ki je določal, da lahko predstojnik  v primeru, če inšpektor krši pravila vodenja in odločanja posameznega postopka, zadevo dodeli drugemu inšpektorju v vodenje in odločanje.

Črta se tudi peti odstavek 42. člena, ki je določal, da lahko predstojnik v disciplinskem postopku, urejenim z zakonom, odvzame inšpektorju pooblastila zaradi ponavljajočih se nepravilnosti pri odločanju.

Davčni register - dodatna vsebina (49. člen)

Davčni register bo za fizične osebe s spremembo vseboval tudi naslednje dodatne podatke:

  • v zvezi z identifikacijskimi podatki bo vseboval tudi državo rojstva,
  • časovno veljavnost naslova za vročanje,
  • kontaktne podatke (telefonska številka, elektronski naslov in drugi kontaktni podatki) in
  • podatke o osebni elektronski identiteti in podatke o sredstvih elektronske identifikacije.

Davčni register bo za pravne osebe, združenja oseb po tujem pravu, ki so brez pravne osebnosti, neposredne uporabnike državnega in občinskih proračunov, in druge osebe, ki opravljajo dejavnost, z redakcijsko spremembo vseboval tudi naslednje dodatne podatke:

  • podatke o osebah, ki so pooblaščene za zastopanje pravne osebe in drugih oseb, ki opravljajo dejavnost (davčna številka, osebno ime, naslov prebivališča, vrsta zastopnika, meje pooblastil za zastopanje, datum podelitve pooblastila, datum prenehanja pooblastila, podatki o osebni elektronski identiteti in podatki o sredstvih elektronske identifikacije).

Prepis, kopiranje ali drugačna obdelava podatkov za namen identifikacije (51. člen)

Z novim odstavkom se določa, da sme uradna oseba pri opravljanju nalog finančne uprave za namen identifikacije posameznika tudi prepisati, kopirati ali drugače obdelati podatke iz osebne izkaznice ali potnega lista.

Evidenca trošarin – sprememba vsebine (68. člen)

Evidenca trošarin s spremembo vsebuje naslednje dodatne podatke:

  • upravičenca za nakup goriva za kmetijstvo in
  • podatke o površini zemljišč po katastrskih kulturah, ki so podlaga za upravičenost do nakupa goriv za kmetijstvo.

Podatki o lastništvu oziroma uporabi kotla za žganjekuho ter prostornini kotla in podatek o zapečatenju in odpečatenju kotla za žganjekuho nista več vsebina evidence trošarin.

Pravica osebe do seznanitve s svojimi podatki iz evidence o vloženih kazenskih ovadbah in naznanilih (78. člen)

Spremeni se pravica osebe do seznanitve s svojimi podatki iz evidence o vloženih kazenskih ovadbah in naznanilih, in sicer ima oseba pravico so seznanitve z navedenimi podatki po pravnomočni odločitvi o uvedbi kazenskega postopka, če ta ni uveden, pa po zastaranju pregona (pred spremembo je imela oseba pravico do seznanitve takoj po vzpostavitvi evidence).

Finančna preiskava (100. člen)

S spremembo prvega odstavka 100. člena se ureja področja za katera se lahko uvede finančna preiskava, in sicer se uvede ko so dani razlogi za sum, da je bilo storjeno dejanje, s katerim so bili kršeni predpisi o obdavčenju ali drugi predpisi iz pristojnosti finančne uprave. Dodatno se dejanja in ukrepi finančne preiskave, ki se izvajajo zaradi preprečevanja, preiskovanja in odkrivanja najtežjih kršitev predpisov o obdavčenju razširijo tudi na kršitev drugih predpisov, za nadzor nad izvajanjem katerih je pristojna finančna uprava. Nespremenjeno ostaja, da so najtežje kršitve predpisov ravnanja ali dejanja davčnih zavezancev in drugih oseb ali institucij, s katerimi je lahko resno ogrožen finančni interes oziroma interes varstva in varnosti Republike Slovenije oziroma Evropske unije.

Črta se določilo, da nalog za preiskavo izda predstojnik. Dodatna sprememba je tudi, da se v primeru, če so dani razlogi za sum o premalo obračunanih obveznih dajatvah ali obstoju drugih nepravilnosti iz pristojnosti finančne uprave, v okviru finančne preiskave lahko opravi inšpekcijski nadzor.

Vir: FURS

Nazaj