Na voljo 40 milijonov evrov posojil za krožno gospodarstvo

Novica z dne 06. 05. 2021

Z aprilom 2021 se je na novo odprl program Naložbe 3 - za velika podjetja ter mala in srednje velika podjetja je razpisanih skupno 40 milijonov evrov.

Pri SID banki so od leta 2011 za različne namene na voljo povratna sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SID banke. Zaradi vrnjenih kreditov se je z aprilom 2021 na novo odprl program Naložbe 3, ki je namenjen financiranju naložbenih projektov, ki pripomorejo k prehodu v krožno gospodarstvo.

V okviru programa Naložbe 3 je za velika podjetja ter mala in srednje velika podjetja razpisanih skupno 40 milijonov evrov, in sicer v obliki kreditov s statusom državne pomoči po začasnem okvirju ali statusom pomoči de minimis. Podjetja lahko najamejo kredite v znesku od 100.000 evrov do 200.000 evrov oziroma največ 85 % celotnih stroškov projekta. Ročnost kreditov je najmanj tri in največ 20 let.

Denar je namenjen financiranju naložb v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva, ki imajo prispevek:

  • k obnavljanju in ponovni vzpostavitvi naravnega kapitala;
  • k boljši izkoriščenosti in izrabi izdelkov;
  • k optimizaciji delovanja sistemov;
  • h kroženju proizvodov in snovi;
  • k dematerializaciji izdelkov;
  • ali k izbiri virov in tehnologij za krožno gospodarstvo.

Več informacij, vso dokumentacijo in obrazec vloge lahko zainteresirani dobijo na spletni strani SID banke.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Nazaj