Povračilo stroškov za prehrano - veljavno od junija 2021 dalje (javni sektor)

Novica z dne 24. 06. 2021

REGRES ZA PREHRANO MED DELOM

  • Povračilo stroškov prehrane med delom – od junija 2021 znaša 4,30 evrov.

Spremembe:

  • regres pripada za dan prisotnosti – če javni uslužbenec dela najmanj s polovičnim delovnim časom dnevno.

Obračun regresa za delo preko polnega delovnega časa:

  • če JU dela preko polnega delovnega časa na dan, ko nima delovne obveznosti – se šteje kot dan prisotnosti skladno z aneksom,
  • delo preko polnega delovnega časa v istem dnevu po opravljeni redni delovni obveznosti, takrat se število regresov določi tako, da se število opravljenih nadur, opravljenih na te dneve v posameznem mesecu, deli z osem in mu za vsakih tako izpolnjenih osem ur dela preko polnega delovnega časa pripada regres.

POZOR!

USKLAJEVANJE ZNESKOV

  • regres za prehrano med delom – uskladitev vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambnih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada RS - usklajen znesek se objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za upravo
  • zneski nadomestila za ločeno življenje, dnevnic za službena potovanja v državi, jubilejnih nagrad in solidarnostnih pomoči se uskladijo enkrat letno z rastjo cen življenjskih potrebščin - uradni podatek Statističnega urada Republike Slovenije o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede na december predpreteklega leta - uskladitev zneskov januarja za tekoče koledarsko leto - usklajeni zneski se objavijo na spletni strani ministrstva, pristojnega za upravo

Nazaj