Sprejeta je novela Zakona o glasbenih šolah

26. 6. 2024

Državni zbor Republike Slovenije je na seji 20. 6. 2024 potrdil predlog novele Zakona o glasbenih šolah.

Glasbeno izobraževanje v Republiki Sloveniji ureja Zakon o glasbenih šolah, ki vključuje osnovno glasbeno in plesno vzgojo v javnih oziroma zasebnih glasbenih šolah. Te šole izobražujejo predšolske otroke, osnovnošolce ter starejše.

Cilj sprememb je ohranitev in izboljšanje kakovosti glasbenega izobraževanja, ki sledijo razvoju in potrebam. Spremembe tako natančneje urejajo uvajanje dodatnega pouka v glasbenih šolah za zelo nadarjene učence od drugega razreda, kar lahko vključuje dodatno individualno ali skupinsko uro pouka. Merila za uvedbo dodatnega pouka in odločanje o njem so jasno določena: učiteljski zbor na predlog učitelja oziroma izpitne komisije odloča, če učenec doseže najmanj 90 odstotkov točk na državnem tekmovanju. V letih brez državnih tekmovanj o dodatnem pouku odloča ravnatelj s soglasjem ministrstva za učence z odličnimi rezultati.

Novela zakona izenačuje pravice učencev do podaljšanega izobraževanja. Učencem, ki zaradi opravičenih razlogov (npr. daljša bolezen) niso ocenjeni ob koncu leta, se izobraževanje podaljša za eno leto, kar prej ni bilo mogoče za učence drugega razreda. Učenci prvega razreda napredujejo ne glede na dosežene ocene.

Posodobitev zakona uvaja nove predmete v osnovnem glasbenem in plesnem izobraževanju: cimbale, kitarski orkester, Orffov orkester in tamburaški orkester. Zavod RS za šolstvo je pripravil učne načrte za predmete v skupini jazz in zabavna glasba (vključno z jazz klavirjem, jazz petjem, jazz saksofonom, jazz trobento, jazz pozavno, jazz kitaro, jazz kontrabasom in jazz bobni), ki jih mora Strokovni svet RS za splošno izobraževanje še potrditi.

Nazaj