Subvencije za digitalizacijo poslovanja

Novica z dne 02. 07. 2021

Po nekajmesečni zamudi je vendarle objavljen javni razpis za digitalizacijo in digitalno transformacijo MSP.

Razpis izvaja Slovenski podjetniški sklad, na voljo je skupno 30 milijonov evrov, s čimer bo sofinanciranih vsaj 300 projektov oziroma podjetij. Sredstva so sicer iz posebnega kohezijskega mehanizma ReactEU, zato je tudi delovna oznaka razpisa P4D-React EU, delno pa iz evropskega regionalnega sklada.

Z razpisom želijo spodbuditi podjetja k vlaganjem v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dvigu upravljavskih zmogljivosti, vpeljavi digitalnih poslovnih modelov, izvedbi investicij za digitalno preobrazbo proizvodnje in poslovanja podprtih podjetij, uvajanju energetsko in snovno učinkovitih procesov, povečanju dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranitvi delovnih mest v podprtih podjetjih.

Razpis za digitalizacijo v MSP

 • 30 milijonov evrovje skupno na voljo za razpis za digitalizacijo in digitalno transformacijo MSP.
 • 30.000 do 100.000 evrov subvencije je mogoče prejeti v okviru razpisa.
 • 60 % upravičenih stroškov je mogoče kriti s subvencijo.

Cilji javnega razpisa so:

 • izvedba digitalne transformacije v podprtih podjetjih, in sicer z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom;
 • izboljšanje kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih,
 • spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov in
 • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

Sofinanciranje v obliki subvencije je namenjeno delnemu kritju upravičenih stroškov za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov.

Ob prijavi je treba imeti akcijski načrt

Upravičenci so mikro, mala in srednja podjetja, ki imajo najmanj pet zaposlenih. Upravičena so podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so registrirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Podjetje mora imeti ob vlogi pripravljen akcijski načrt za izvedbo digitalne transformacije na ključnih področjih, to so:

 • izkušnja kupca,
 • podatkovna strategija,
 • procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja,
 • digitalni poslovni modeli, produkti in storitve,
 • strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest,
 • kibernetska varnost,
 • industrija 4.0.

Digitalno transformacijo morajo podjetja izpeljati najkasneje do 30. septembra 2022, pri čemer se projekt ne sme začeti pred 1. oktobrom 2020.

Do sto tisoč evrov subvencije

Subvencija po tem razpisu znaša lahko med 30 in sto tisoč evri, ob tem da se upravičeni stroški sofinancirajo največ v 60-odstotnem deležu. Pomoč se dodeljuje po pravilih de minimis.

Katere stroške sofinancira razpis

Minimalna višina upravičenih stroškov po tem razpisu je 50 tisoč evrov.

Upravičeni stroški so:

 • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme) in stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena le potrebam prijavljene operacije),
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev,
 • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za največ dva zaposlena, ki delata na prijavljeni operaciji, ter
 • posredni stroški.

Med upravičene bodo šteli stroški, ki so oziroma bodo nastali v obdobju med 1. oktobrom 2020 in 30. septembrom 2022.

Obvezno je sodelovanje z zunanjim strokovnjakom

Proces digitalne transformacije mora podjetje izpeljati s pomočjo zunanjega strokovnjaka. Tega podjetja izberejo s seznama, ki je objavljen na spletni strani Digitalnega inovacijskega stičišča. Cilj sodelovanja je pridobitev ustreznega strokovnjaka, ki bo nudil pomoč podjetju v obliki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj, nadgradnje kompetenc, spodbujanja vseh aktivnosti, ki jih potrebuje podjetje, da uspešno izvede digitalno transformacijo.

Razpis je odprt do 1. septembra letos.

Več informacij: Slovenski podejtniški sklad

Nazaj