Ukrepi za pomoč prizadetim v avgustovskih poplavah in plazovih

01. 9. 2023

Državni zbor je sprejel nov sveženj ukrepov za pomoč prizadetim v poplavah. Ukrepi iz pristojnosti ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so namenjeni žrtvam poplav in plazov iz avgusta 2023, ohranjanju delovnih mest ter zagotavljanju kadrov za odpravo posledic poplav in plazov.

V nadaljevanju so predstavljeni ukrepi ministrstva, ki so bili sprejeti v sklopu Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (zakon):

Pomoč za posameznike

Izredna denarna pomoč kot solidarnostna pomoč

Vse žrtve poplav in plazov iz avgusta 2023, ne glede na dohodek ali premoženje, bodo lahko upravičene do izredne denarne socialne pomoči (IDP) v obliki solidarnostne pomoči. Izplačana bo kot enkratni znesek v višini največ 7 minimalnih dohodkov samske osebe ali družine, vendar ne več kot višina škode.

Samska oseba bo na primer prejela največ do 4918,62 evra, 4-članska družina (2 odrasla in dva otroka) največ do 11.466 evrov, par brez otrok pa največ do 7622,30 evra.

Vloga se odda na obrazcu za izredno denarno pomoč 8,43 pri krajevno pristojnem centru za socialno delo (CSD-ju) najkasneje do 31. decembra 2023. V obrazcu ni treba odgovoriti na vprašanja, vezana na materialni položaj.

Dokazila o nastanku škode in njeni višini morajo upravičenci predložiti centru za socialno delo (CSD) do 30. junija 2024. V nasprotnem primeru se pomoč šteje za neupravičeno prejeto pomoč in so jo dolžni vrniti.

IDP NI vračljiva oziroma podvržena dedovanju in lahko zanjo zaprosijo tudi tisti, ki sicer niso socialno ogroženi. Pri odločanju o upravičenosti do pomoči se namreč materialni položaj ne ugotavlja.

Vsem, ki so že uveljavljali in prejeli IDP za namen odprave posledic poplav in zemeljskih plazov v avgustu 2023 ter so utrpeli škodo, višjo od višine dodeljene IDP, bo CSD po uradni dolžnosti odločil še o upravičenosti do razlike do 7x minimalnega dohodka, a ne več kot je višina nastale škode oziroma višine, navedene na vlogi.

Vsem, ki so uveljavljali in prejeli IDP zaradi druge naravne nesreče, se prejeta pomoč ne bo upoštevala pri dodelitvi solidarnostne pomoči.

Izredna denarna pomoč za kritje stroškov najetega stanovanja

Posamezniki ali družine, ki so zaradi poplav ali zemeljskih plazov izgubile streho nad glavo in so za reševanje stanovanjske težave najele stanovanje, bodo lahko poleg solidarnostne pomoči, prejele še pomoč za kritje stroškov, povezanih z najetim stanovanjem, največ v višini dveh minimalnih dohodkov. Pri odločanju o upravičenosti do pomoči se materialni položaj ugotavlja.

Samska oseba bo na primer prejela največ do 1405,33 evra, 4-članska družina (2 odrasla in dva otroka) največ do 3275,99 evrov, par brez otrok pa največ do 2177,79 evra.

Vloga se odda na obrazcu za izredno denarno pomoč 8,43 pri CSD-ju najkasneje do 31. decembra 2023. V obrazcu je treba odgovoriti na vprašanja, vezana na materialni položaj. Upravičenci so dolžni dokazati namensko porabo pomoči. CSD-ju morajo v roku 45 dni od izplačila pomoči predložiti dokazila o tem, da so jo porabili v roku 30 dni od izplačila.

Subvencija tržne najemnine in neupoštevanje poškodovanega premoženja

Posameznikom ali družinam, ki so zaradi poplav in plazov na svoji stanovanjski nepremičnini, v kateri so dejansko prebivali, utrpeli škodo, ki ogroža zdravje in povzroča neprimerno življenjsko okolje za bivanje in so za reševanje stanovanjske težave najele stanovanje, se omogoča uveljavljanje pravice do subvencije tržne najemnine, pri čemer se jim, v primeru vlog za pravico za subvencijo tržne najemnine, vloženih v obdobju od 4. avgusta 2023 do vključno 31. decembra 2023, pri ugotavljanju materialnega položaja premoženje, ki je bilo poškodovano, ne bo upoštevalo.

Ne bo se upošteval tudi pogoj, da mora imeti najemnik tržnega stanovanja za upravičenost do subvencije na naslovu tržnega stanovanja prijavljeno stalno ali začasno prebivališče. Prav tako se ne bo upošteval pogoj uvrstitve na prednostno listo na javnem razpisu za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem oziroma se ne bo ugotavljalo ali oseba izpolnjuje pogoje za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem po zadnjem javnem razpisu oziroma po zakonu. V primeru ene najemne enote se lahko prizna le ena subvencija tržne najemnine.

Vloga se odda na obrazcu za Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 8,45 pri CSD-ju najkasneje do 31. decembra 2023. V obrazcu je treba odgovoriti na vprašanja, vezana na materialni položaj.

Spremembe vrednosti nepremičnine za letne pravice iz javnih sredstev

Vsi upravičenci do letnih pravic iz javnih sredstev, ki so utrpeli škodo na svoji nepremičnini in ta škoda vpliva na njeno vrednost, lahko te spremembe na CSD sporočijo do 31. decembra 2023. Če bo sprememba vplivala na višino že odobrenih letnih pravic, bo CSD ponovno odločil o pravici.

Subvencije vrtca in šolske prehrane (malice in kosila)

Na podlagi odločbe o izredni denarni socialni pomoči za poplave in zemeljske plazove v avgustu 2023 so oškodovani v poplavah upravičeni do brezplačnega vrtca in šolske prehrane v obdobju od 4. avgusta 2023 do 31. decembra 2023.

Odločbo upravičenci vrtcu oziroma šoli predložijo sami.

Domneva pravočasnosti za vloge za uveljavljanje pravice iz javnih sredstev in spremembe, vložene na CSD

Za žrtve poplav se omogoča uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in sporočanja sprememb tudi za nazaj (od avgusta 2023), pod pogojem, da je vloga vložena ali sprememba sporočena do 31. decembra 2023. Navede se mesec, v katerem ste želeli vložiti vlogo ali sporočiti spremembo, pa vam je zaradi izrednih razmer ni uspelo vložiti ali sporočiti pravočasno.

Solidarnostna pomoč za zaposlene na dejavnosti osebne asistence

Zagotavlja se solidarnostna pomoč osebnim asistentom in drugim zaposlenim pri izvajalcih osebne asistence, ki so zaposleni na dejavnosti osebne asistence. Ti namreč nimajo sklenjene kolektivne pogodbe, zato po veljavnih predpisih ne bi bili upravičeni do izplačila solidarnostne pomoči.

Solidarnostno pomoč izplača njihov delodajalec, to je izvajalec osebne asistence. Delavec najkasneje do 30. septembra 2023 pri delodajalcu vloži zahtevo za izplačilo enkratne solidarnostne pomoči in pri zahtevi priloži dokazilo o nastali škodi (na primer fotografijo poplavljene hiše, kjer živi in podobno) in dokazilo, da je na lokaciji, kjer je nastala škoda dejansko prebival (potrdilo o stalnem ali začasnem prebivališču). Delavec je moral biti pri delodajalcu zaposlen na dan 3. avgust 2023.

Delodajalec na podlagi vložene zahteve delavcu izplača enkratno solidarnostno pomoč v višini 668,21 evra ter po izplačilu na ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izstavi e-račun z vso potrebno dokumentacijo.

Dodatno (so)financiranje socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini

Zaradi posledic poplav in posledično psihosocialnih stisk s katerimi se soočajo posamezniki na prizadetih področjih, se je povečalo tveganje za nastanek revščine. Več ljudi potrebuje pomoč v obliki informiranja, usmerjanja, svetovanja in psihosocialne podpore na različnih področjih. Povečala se je finančna stiska posameznikov in družin. Pričakovati je povečanje stisk posameznikov, zato je nujno treba zagotoviti hitro in učinkovito  podporo tako s strani strokovnih delavcev kot drugih strokovnjakov s področja intervencij. Z dodatnimi sredstvi do višine 15 odstotkov pogodbene vrednosti programov za leto 2023, se krepi sofinanciranje socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini.

Ukrepi za ohranitev delovnih mest

Povračilo izplačanih plač delavcem, ki odpravljajo posledice poplav pri delodajalcu

Delodajalci, pri katerih bodo njihovi delavci odpravljali posledice poplav in plazov, bodo upravičeni do povračila izplačanih plač tem delavcem. To pravico bo lahko uveljavljal vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, registriran najpozneje na dan 2. avgust 2023, razen izjem, ki jih določa zakon.

Za povračilo nadomestila plač mora delodajalec vložiti vlogo v elektronski obliki pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ), ki bo na voljo na njihovi spletni strani od 4. septembra. Povračilo plače bo v celoti (bruto I), vendar največ do višine povprečne mesečne plače za maj 2023.

Delodajalci bodo lahko uveljavljali povračilo izplačanih plač za obdobje od 3. avgusta do 3. septembra 2023, pri čemer bodo lahko začeli vlagati vloge s 4. septembrom 2023. Vloge bo sicer možno vlagati 15 dni od uveljavitve ukrepa.

Prepoved odpuščanja delavcev

Za delodajalce, ki bodo koristili ukrep delnega povračila nadomestila plače za čas začasnega čakanja na delo, se določa obveznost ohranitve zaposlitve delavca tudi po prenehanju koriščenja ukrepa, in sicer za obdobje, ki je enako obdobju prejemanja delnega povračila nadomestila plače.

Poraba javnih sredstev, ki jih imajo delodajalci, ki presegajo kvoto zaposlenih invalidov, invalidskim podjetjem in zaposlitvenim centrom

Delodajalcem, ki presegajo kvoto zaposlenih invalidov, invalidskim podjetjem in zaposlitvenim centrom se do 31. decembra 2023 omogoča poraba javnih sredstev, ki jih vodijo na kontu 96, tudi za sanacijo nastale škode zaradi poplav in plazov v avgustu 2023, in sicer za nakup opreme, ki je bila poškodovana do višine stanja neamortizirane vrednosti in nakup materiala in rezervnih delov, ki so bili poškodovani in se uporabljajo v proizvodnji.

Ukrepi na trgu dela za hitrejšo odpravo posledic poplav in plazov 

Hitrejše zaposlovanja tujih delavcev

Zakon za namen odprave posledic poplav in plazov omogoča hitrejši pričetek dela delavcev, državljanov tretjih držav, ki za vstop in bivanje v Republiki Sloveniji ne potrebujejo vizuma skladno z zakonom, ki ureja vstop in prebivanje tujcev, v poklicih, ki jih na trgu dela že zdaj primanjkuje in so nujno potrebni za odpravo posledic poplav in plazov. Prav tako omogoča hitrejši pričetek izvajanja storitev tujih delavcev, zaposlenih pri tujih delodajalcih, ki bodo za namen odprave posledic poplav in plazov v Sloveniji opravljali storitev (tako imenovani napoteni delavci).

Tuji delavci bodo lahko pričeli z delom na podlagi dovoljenja, izdanega po mednarodnem sporazumu z Bosno in Hercegovino ali Srbijo, ki se skladno s 5. odstavkom 37.a člena Zakona o tujcih  šteje kot soglasje za izdajo enotnega dovoljenja. Kadar ZRSZ ne bo izdal dovoljenja po  mednarodnem sporazumu z BiH ali Srbijo, bo podal soglasje k enotnemu dovoljenju.

Tuji delavec bo lahko prve tri mesece oz. do pravnomočne odločitve o vlogi za izdajo enotnega dovoljenja, delo opravljal že na podlagi izdanega dovoljenja po mednarodnem sporazumu z BiH ali Srbijo oz. podanega soglasja ZRSZ in potrdila o vloženi vlogi za izdajo enotnega dovoljenja, ki tujcu dovoljuje prebivanje v Republiki Sloveniji do pravnomočne odločitve o vlogi za izdajo enotnega dovoljenja.

Nov program javnih del ''Pomoč pri odpravi posledic poplav in plazov''

Z namenom odprave in zmanjševanja posledic poplav in plazov se bo objavilo novo javno povabilo za izbor programov javnih del. V programe javnih del se bodo lahko vključili vsi prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb in ne samo dolgotrajno brezposelni, in sicer najdlje do 31. decembra 2024. S tem programom aktivne politike zaposlovanja bo omogočena okrepitev občin za pomoč pri odpravi posledic poplav in plazov. Programi javnih del se bodo izvajali v skladu s potrebami občin, prizadetim zaradi poplav ali plazov.

V programih se bodo lahko izvajala izključno tista dela, ki predstavljajo pomoč občinam pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov 2023, in sicer iz naslednjih (štirih) področij oziroma (sedmih) programov javnih del:

  • kmetijstvo (ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnova vasi)
  • okolje in prostor (varstvo okolja ohranjanje narave, upravljanje z vodami in spodbujanje trajnostnega prostorskega razvoja ter urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest)
  • socialno varstvo (pomoč starejšim in invalidom ter socialno vključevanje posebej ranljivih skupin)
  • drugi programi javnih del (pomoč pri izvajanju programov za občane ter pomoč v primeru elementarnih nesreč.

ZRSZ bo v celoti financiral plače in druge stroške dela udeležencev javnih del, do katerih so udeleženci javnih del upravičeni na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del.

Z namenom motiviranja brezposelnih oseb za vključitev v javna dela zakon zvišuje višina plačila za udeležence v poklicih od vključno I. do vključno V. ravni izobrazbe oziroma usposobljenosti na višino minimalne plače, v poklicih VI. stopnje 110 odstotkov minimalne plače in v poklicu VII. ravni izobrazbe 120 odstotkov minimalne plače.

Ukrep bo trajal do 31. decembra 2024.

Neomejen obseg začasnega in občasnega dela

Zakon za obdobje od 1. septembra 2023 do 31. decembra 2023 odpravlja omejitve dovoljenega obsega začasnega in občasnega dela upokojencev ter omejitve dohodka, kot je določeno v Zakonu o urejanju trga dela (ZUTD).

V času veljave interventnega ukrepa bodo lahko upokojenci, če bodo opravljali dela za odpravljanje posledic in sanacijo škode zaradi poplav in plazov, lahko opravili neomejeno število ur, ravno tako ne bodo imeli omejitev pri dohodku.

Ukrep bo trajal od 1. septembra 2023 do 31. decembra 2023.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Nazaj