Vlada sprejela strategijo razvoja trga kapitala v Sloveniji do leta 2030

Novica z dne 02. 03. 2023

Izvedba strategije, ki temelji na treh stebrih, bo pripomogla k večji prepoznavnosti slovenskega trga kapitala in izboljšanju poslovnega okolja za vlaganja na kapitalskem trgu.

Razvit trg kapitala lahko koristi tako gospodarstvu, predvsem malim in srednje velikim podjetjem (MSP), kot tudi prebivalstvu.

Ministrstvo za finance si je v začetku mandata kot enega od prioritetnih ciljev zadalo narediti odločen premik na področju razvoja kapitalskega trga v Sloveniji. V tej luči je bila pripravljena strategija, katere cilj je omogočiti, da bo tudi slovenski kapitalski trg prispeval k trajnostni gospodarski rasti v Sloveniji, zelenemu prehodu in digitalizaciji.

Razvit trg kapitala lahko namreč gospodarstvu, zlasti MSP, zagotovi boljši dostop do financiranja, kar je za ta segment gospodarstva izredno pomembno, še posebej v trenutnih razmerah, ko se dostopnost do bančnih virov v tem delu poslabšuje.

Ukrepi iz strategije lahko spodbudijo razvoj obstoječih in zagon novih tehnoloških ter inovativnih MSP z visokim potencialom za hitro in vzdržno rast, na katerih bi lahko v prihodnosti temeljilo slovensko gospodarstvo. Skozi večji poudarek na finančnem izobraževanju pa lahko možnost vlaganja na kapitalskem trgu približamo tudi prebivalstvu. Ob spodbujanju izdaj manj tveganih finančnih instrumentov tudi za ta segment vlagateljev lahko tudi za prebivalstvo omogočimo privlačno naložbeno okolje za stroškovno učinkovito plemenitenje prihrankov.

Strategijo smo oblikovali v okviru treh glavnih stebrov in povezanih podpornih ukrepov. Glavni stebri strategije so naslednji:

  • Digitalizacija in večanje vključenosti MSP na trg kapitala: V okviru tega ukrepa bo končni cilj vzpostaviti tehnično in operativno platformo za MSP, ki bi jim omogočila dostop do sodobnega zbiranja kapitala, trgovalnih platform in informacijskih kanalov, in sicer na podlagi sodobnih tehnologij (DLT-tehnologija razpršene evidence).
  • Oblikovanje dodatne ponudbe na trgu kapitala v obliki obveznic: Ker je obseg trgovanja na obvezniškem segmentu slovenskega trga kapitala precej majhen, so potrebni ukrepi, ki bodo spodbudili ponudbo obveznic in trgovanje z njimi. V okviru tega ukrepa je cilj predvsem vzpostaviti večjo ponudbo obveznic in povečati obseg trgovanja z njimi (prenova zakonodaje, vezane na izdajo podjetniških obveznic ter hipotekarnih in komunalnih obveznic; omogočiti izdajo občinskih obveznic; preučiti možnost izdaje državnih obveznic z nižjimi apoeni za prebivalstvo).
  • Spodbujanje finančnega izobraževanja: Z namenom približati gospodarstvu možnosti financiranja na kapitalskem trgu ter prebivalstvo osveščati o možnostih vlaganja privarčevanih sredstev tudi na kapitalskem trgu, strategija kot pomemben ukrep naslavlja različne aktivnosti, vezane na finančno izobraževanje. Izboljšanje finančne pismenosti v gospodarstvu in razumevanja prednosti in slabosti različnih oblik financiranja ter prenašanje osnovnega finančnega znanja na prebivalstvo lahko pomembno pripomore k razvoju kapitalskega trga.

Zaradi hitrejšega doseganja cilja strategije so načrtovani tudi različni podporni ukrepi, med drugim vzpostavitev enotne vstopne točke s preglednim in enostavnim prikazom informacij o kapitalskem trgu, uvedba individualnih računov za finančne instrumente, ki bi omogočali dolgoročnejše varčevanje fizičnih oseb z vlaganjem v finančne instrumente, ter zakonodajne spremembe na ključnih področjih predstavljenih glavnih stebrov strategije.

Končni splošni cilj strategije pa je za slovenski trg doseči status razvijajočega trga (angleško emerging market status − EMS), saj trenutno organiziranega trga, ki ga v Sloveniji upravlja Ljubljanska borza, vlagatelji ne prepoznajo kot enega od naložbenih priložnosti.

Pri ocenjevanju statusa organiziranega trga se upoštevajo različna merila, od odprtosti za tuje lastništvo, enostavnosti kapitalskih prilivov/odlivov, operativne učinkovitost trga do razpoložljivosti naložbenih instrumentov in stabilnosti institucionalnega okvira. Status EMS bi tako lahko povečal privlačnost trga in njegovih izdajateljev ter koristil bonitetnemu položaju države. Nadgradnja slovenskega trga v status razvijajočega trga in pridobitev statusa EMS pa bi tako pozitivno vplivala na likvidnost in na obseg trgovanja na kapitalskem trgu.

Nenazadnje pa je priprava strategije del reformnih ukrepov v okviru slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), ki ga je Evropska komisija potrdila julija 2021. V okviru NOO smo se zavezali, da bomo na podlagi evropskega projekta krepitve in razvoja kapitalskega trga v Sloveniji (angleško Capital Market Enhancement and Development in Slovenia) pripravili razvojno strategijo za slovenski trg kapitala. Cilj te reforme je okrepiti sistem trga kapitala, kar bo pripomoglo k okrevanju in zagonu gospodarstva ter posledično k višji produktivnosti. Zato sprejetje te strategije predstavlja tudi pomemben korak v izpolnjevanju zavez iz NOO.

Vir: Direktorat za finančni sistem

Nazaj