Za višjo produktivnost bodo ključna usmerjena vlaganja v znanje

25. 4. 2023

Na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport je prejšnji teden Strateški svet za gospodarstvo obravnaval Poročilo o produktivnosti 2022 Urada za makroekonomske analize in razvoj ter razpravljal o ukrepih za izboljšanje produktivnosti, dodane vrednosti in odpornosti slovenskega gospodarstva.

Ključen ukrep v prihodnjih letih je povečanje vlaganj v raziskave in razvoj, za kar se je Vlada RS ta teden že zavezala s podpisom sporazuma med njo, gospodarstvom in znanostjo, v katerem je zapisala, da bo naložbe v raziskave, razvoj in inovacije povečala iz 2,1 na 2,8 % bruto domačega proizvoda.

Poročilo o produktivnosti 2022 Urada RS za makroekonomske analize in razvoj, ki ga je članom sveta predstavil dr. Peter Wostner, kaže, da je nizka produktivnost ključni vzrok za zaostanek Slovenije v bruto domačem proizvodu na prebivalca. Za pospešitev rasti produktivnosti v celotnem gospodarstvu so ključne višje investicije predvsem v raziskave in razvoj ter povečana učinkovitost. Kljub temu, da finančno stanje podjetniškega sektorja ostaja dobro, so potrebni ukrepi ekonomske politike, predvsem za podporo zdravim jedrom gospodarstva, med tem ko je potrebno nezdrava podjetja prestrukturirati, nareka poročilo. Nenazadnje je prestrukturiranje projektov z nizko dodano vrednost eden izmed dejavnikov, ki je že privedlo do višanja dodane vrednosti v skladu s cilji, povprečne bruto plače ter obsega izvoza, ki si jih je ministrstvo skupaj že zadalo z Gospodarsko zbornico Slovenije.

Za nadaljnji razvoj slovenskega gospodarstva bo ključnega pomena zeleni prehod, česar pa se, kot kaže poročilo, slovenska podjetja premalo zavedajo oziroma premalo izkoriščajo priložnosti, ki jih ta ponuja. »Potrebne bodo obsežne spremembe v strukturi gospodarstva, neto koristi in stroški pa bodo odvisni od ambicioznosti in hitrosti prehoda v integrirano pametno krožno gospodarstvo,« je po svetu dejal minister Matjaž Han. Minister priznava, da bo strukturna transformacija gospodarstva težka, vendar je razvoj potrebno pospešiti, da Slovenija ujame razvojni ritem. "Zeleni prehod je sicer steber naših projektov v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, vlaganja v to področje pa bodo morala izvesti tudi podjetja sama," opozarja minister.

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je sicer od leta 2016 do sedaj za namen dviga oziroma krepitve produktivnosti in povečanje dodane vrednosti gospodarstvu namenilo več kot 2,3 milijarde evrov, a bo treba ta vlaganja še povečati. Ta teden je bil zato podpisan sporazum med gospodarstvom, znanostjo in politiko o razvoju blaginje Slovenije, pri pripravi katerega je intenzivno sodelovala tudi ekipa Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. »Izzivi s katerimi se danes srečujeta Slovenija in Evropa namreč zahtevajo, da poglobimo sodelovanje med državo, gospodarstvo in znanostjo, dogovor pa prinaša ambiciozen cilj - 88.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega,« pravi minister Han, ki cilj ocenjuje za dosegljiv, a ob pogoju, da bodo vlaganja v znanstvenoraziskovalno, razvojno in inovacijsko dejavnost predvsem bolj strateška in sektorsko usmerjena. »Kot je bilo slišati na svetu, slovensko gospodarstvo lahko zmaguje v nišah, kjer dosega dodano vrednost in ne na ekonomiji obsega, kjer se mora zavezati nižjim plačam,« povzema minister Han in poudarja, da slovensko gospodarstvo nujno potrebuje davčno razbremenitev plač za tekmovanje na konkurenčnem globalnem trgu.  

Med nujnimi ukrepi za doseganje višje produktivnosti je tudi izobraževanje vrhunskih kadrov na eni strani ter privabljanje razvojnih kadrov v Sloveniji na drugi strani. Ministrstvo v sodelovanju z drugimi resorji intenzivno dela na lažjem zaposlovanje tujcev in nenazadnje pripravlja spodbude za zaposlovanje razvojnih kadrov. Minister je na koncu poudaril, da bodo ukrepi za povečanje produktivnosti v prihodnje ostali ena od glavnih prioritet Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Naglasil je tudi, da bo potrebno tesno sodelovanje z vsemi deležniki, vključno s podjetji, sindikati, izobraževalnimi institucijami in civilno družbo, da bi lahko pripravili učinkovite ukrepe za razvojni preboj.

Vir: Ministrstvo za gospodarstvo, šport in turizem

Nazaj