Informacija o javnem razpisu za sofinanciranje dolgoročnejših velikih raziskovalno-inovacijskih sodelovalnih programov na lestvici TRL 3-6

26. 4. 2023

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) je 31. marca 2023 na podlagi sprejetega Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) objavila Javni razpis za sofinanciranje dolgoročnejših velikih raziskovalno-inovacijskih sodelovalnih programov na lestvici TRL 3-6.

Pri tem je izhajala iz sprejetih pravnih in programskih podlag, ki so bile oblikovane na državni ravni.

Javni razpis je namenjen spodbujanju raziskovalno razvojno inovacijskih programov (RRI programi) v konzorcijih javnih raziskovalnih organizacij in podjetij na področju zelenega prehoda in digitalizacije za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev. Cilj javnega razpisa je (so)financiranje štirih RRI programov konzorcijev najmanj treh javnih raziskovalnih organizacij in najmanj štirih podjetij, ki prispevajo k zelenemu prehodu in digitalizaciji.

Na javni razpis se lahko kot konzorcijski partnerji prijavijo javne raziskovalne organizacije in podjetja, ki so vpisani v Zbirko podatkov o izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki jo vodi ARRS ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, Splošnim aktom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju znanstvenoraziskovalne dejavnosti in javnim razpisom.

Javni razpis je inštrument v okviru NOO. Slednji je bil pripravljen na ravni Evropske unije s ciljem, da se omeji gospodarska in družbena škoda, ki jo je povzročila pandemija korona virusa. Vlada Republike Slovenije je 28.aprila 2021 sprejela nacionalni Načrt za okrevanje in odpornost. V času priprave NOO je bilo izvedenih več javnih posvetovanj, kar je razvidno tudi iz samega dokumenta (poglavje: posveti z deležniki), informacije pa so dostopne tudi na spletni strani Načrt za okrevanje in odpornost. V času priprave je bil dne 2. decembra 2020 obravnavan tudi na seji Sveta za znanost in tehnologijo.

Eden ključnih ciljev priprave inštrumentov v okviru NOO, izhajajoč tudi iz ugotovitev »Evropskega semestra« je bilo okrepitev sodelovanja med javno raziskovalno sfero in gospodarstvom ter izboljšanje kapacitete javne raziskovalne sfere za sodelovanje z gospodarstvom. Iz tega je izhajala določitev razpisnih pogojev vezanih na pravnoorganizacijsko obliko konzorcijskih partnerjev pri predmetnem razpisu, namreč viri financiranja pogojujejo tudi različne cilje, ki jih financiranje zasleduje. Razpisi v okviru NOO so edini, ki imajo takšno usmeritev. Pri sorodnih inštrumentih, financiranih iz drugih virov (na primer načrtovan ukrep za konzorcijske RRI programe na lestvici TRL 3-6 v okviru evropske kohezijske politike), bo nabor upravičencev širši.

Vir: Direktorat za znanost in inovacije

Nazaj