Varstvo otrok zaradi višje sile - poenostavljeni odgovori

Novica z dne 11. 11. 2020

V nadaljevanju boste našli poenostavljene odgovore, ki so jih zaradi številnih vprašanj pripravili na relevantnem inšpektoratu in ministrstvih.

Inšpektorat RS za delo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, sporočajo:

Zaradi številnih vprašanj glede varstva otrok v času, ko so šole in vrtci zaprti oziroma nedostopni za vse otroke, smo pripravili kratke, poenostavljene odgovore. Ob tem poudarjamo, da morajo biti izpolnjeni tudi drugi zakonski pogoji, ki so podrobneje obrazloženi v nadaljevanju dokumenta. Poudarjamo medsebojno komunikacijo med delavci in delodajalci in pozivamo k njej.

Na spodnjem linku boste našli word dokument, ki vsebuje:

Pogosta vprašanja in odgovori in podrobnejša pojasnila glede varovanja otrok v času, ko so šole in vrtci zaprti oziroma nedostopni za vse otroke in v času izvajanja pouka na daljavo (prenovljeni dokument, 11. 11. 2020).

V nadaljevanju pa posredujemo glavne odgovore:

Ali so počitnice v času pandemije višja sila in starši za ta čas lahko uveljavljajo nadomestilo?

Ne. V času šolskih počitnic (zaradi varstva šoloobveznih otrok) niso podane vse okoliščine, iz katerih bi izhajala upravičena odsotnost staršev zaradi varstva otroka, saj kljub epidemiji ne gre za nepričakovan dogodek. Šolske počitnice so bile vnaprej načrtovane v šolskem koledarju za leto 2019/20 in niso izpolnjena vsa merila višje sile (zunanjost vzroka, neizogibnost, nujnost in neodvrnljivost).

Ali zaprtje šol in vrtcev (zunaj šolskih počitnic) za starše otrok do petega razreda osnovne šole lahko pomeni višjo silo?

Da. Čeprav se zaprtje šol imenuje podaljšane počitnice, je za starše otrok, za katere je treba zagotavljati varstvo, to višja sila.

V katerih primerih lahko starši ostanejo doma zaradi varstva svojih otrok?

To je mogoče v primerih, ko so vrtci in šole zaprti oziroma nedostopni za vse otroke, in sicer za otroke do vključno petega razreda osnovne šole, za katere starši ne morejo zagotoviti drugačnega varstva.

Ali so starši upravičeni do nadomestila za čas, ko doma varujejo otroke?

Da. Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 zagotavlja pravico do nadomestila plače v višini 80 odstotkov osnove.

Ali država delodajalcu povrne ta sredstva?

Da. Država delodajalcu pokrije celoten znesek, do katerega je upravičen delavec (tako imenovani bruto I.).

Kaj je v primeru, če je vrtec odprt za izredne primere?

Vrtci so odprti na način in za izjeme, ki izhajajo iz vladnega odloka in sklepov županov. Za druge starše se šteje, kot da vrtci niso odprti in dostopni, zato zanje veljata sistem višje sile in pravica do odsotnosti in nadomestila.

Kakšne pravice imajo starši za otroke do vključno petega razreda osnovne šole oziroma tiste, za katere je treba zagotavljati varstvo, če se tudi za te otroke izvaja pouk na daljavo?

Za otroke do vključno petega razreda osnovne šole, otroke v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter otroke, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca, se šteje, da nastane obveznost varstva tudi pri šolanju na daljavo.

Ali delodajalec lahko od delavca zahteva, da za ta čas porabi letni dopust?

Delodajalec in delavec se tudi v tem primeru lahko dogovorita za izrabo letnega dopusta, enostransko odrejanje dopusta delavcu v ta namen pa ni dopustno.

Ali morda delavec delodajalca v naprej obvestiti, da bo zaradi varstva otrok odsoten?

Da. Delavec mora v primeru odsotnosti z dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva najpozneje v treh delovnih dneh od nastanka tega razloga o vseh okoliščinah, ki vplivajo na nastanek višje sile, obvestiti delodajalca.

Ali lahko delavec v času, ko varuje otroke zaradi višje sile, opravlja tudi delo od doma?

Delo na domu ni združljivo z obveznostjo varstva otroka. Delavec, ki opravlja delo na domu, v tem času še vedno izpolnjuje svoje obveznosti iz delovnega razmerja (takrat dela), le kraj opravljanja dela je drug (delo opravlja doma). Delavec takrat dela, kar pomeni, da je na voljo delodajalcu in izpolnjuje svoje delovne obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi.

Ali si lahko starši varstvo otrok delijo (tudi po dnevih)?

Da, lahko, primerno je, da v dogovoru z delodajalcem. Oba starša naenkrat ne moreta uporabiti pravice do varstva otrok zaradi višje sile.

Ali je delavec lahko odsoten zaradi višje sile zaradi varstva otroka le del delovnega dneva (nekaj delovnih ur)?

Da, delavec je iz tega razloga lahko odsoten le del delovnega časa (npr. 4 ure dela, 4 ure je odsoten ali 6 ur dela, 2 uri je odsoten). Tako kot v primeru celodnevne odsotnosti delavca je tudi v primeru delne odsotnosti iz razloga višje sile ključno, da so v času delavčeve odsotnosti z dela podane okoliščine, ki utemeljujejo pravni standard višje sile, o prisotnosti le-teh pa je delavec dolžan delodajalca ustrezno seznaniti.

Ker gre pri višji sili za dogodek, ki nastane zunaj vpliva delavca in delodajalca ter mora delodajalec sprejeti, da delavec dela ne more opravljati iz razloga višje sile, delavčeva odsotnost pa vpliva na organizacijo delovnega procesa, poudarjamo na primernost, da se tam, kjer je to možno, delodajalec in delavec dogovorita o prilagoditvi organizacije delovnega časa.

Obenem v okviru vprašanja odsotnosti z dela zaradi višje sile poudarjamo, da se v konkretnih situacijah, kjer je možna izmenjava odsotnosti obeh staršev, tudi v primeru potrebe po delni dnevni odsotnosti ( nekaj ur vsakega od staršev) o takšni odsotnosti delavec dogovori z delodajalcem, upoštevaje možnosti delavca in tudi potrebe delodajalca, oziroma upoštevaje možnost prilagoditve organizacije delovnega časa.

Kje delodajalec uveljavlja pravico?

Delodajalec povračilo uveljavlja na Zavodu RS za zaposlovanje, in sicer najpozneje v osmih dneh od začetka odsotnosti zaposlenega.

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/intukrep-povracilo-nadomestila-place

https://www.ess.gov.si/_files/13660/Povracilo_nadomestila_Izjava_zaposlenega_obstoj_osebnih_okoliscin.doc

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.