Postopek delodajalca ob neodzivnosti izbranega kandidata

16. 4. 2024

Vprašanje:

Na podlagi objave prostega DM in razgovorov smo izbrali najprimernejšega kandidata. Kandidat je bil po predhodnem telefonskem klicu o izbiri obveščen tudi pisno in pozvan, da do roka predloži dokumentacijo za pripravo POZ. Kandidat do roka ni predložil dokumentacije, prav tako je neodziven po telefonu. Kakšen naj bo nadaljnji zakoniti postopek, da izberemo drugega najprimernejšega kandidata?

Odgovor:

ZDR-1 za izbiro kandidata za sklenitev pogodbe o zaposlitvi določa objavo prostega delovnega mesta, samega izbirnega postopka pa posebej ne ureja, v 30. členu določa pravice neizbranega kandidata in med ostalim določa, da mora delodajalec v osmih dneh po zaključenem postopku izbire pisno obvestiti neizbranega kandidata o tem, da ni bil izbran. ZDR-1 za neobveščanje neizbranih kandidatov določa globo (217. b člen ZDR-1).

Če so bila v konkretnem postopku neizbranim kandidatom poslana obvestila, da niso bili izbrani, potem bi kazalo objavo prostega delovnega mesta ponoviti, glede izbranega kandidata pa ugotoviti, ali obstaja dokazilo, da je bil obveščen o izbiri. Praviloma se izbranega kandidata pisno obvesti, da je bil izbran, sporoči pa se mu tudi, da naj posreduje dokazila oziroma se ga napoti na zdravniški pregled.

Glede obveznosti kandidata iz 29. člena ZDR-1 izhaja, da je kandidat pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi dolžan predložiti delodajalcu dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela, prav tako pa kaže opozoriti, da ZDR-1 v 24. členu določa, da ima delodajalec ob upoštevanju zakonskih prepovedi pravico do proste odločitve, s katerim kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dela, bo sklenil pogodbo o zaposlitvi.

Torej, če povzamemo, ZDR-1 primera, kot izhaja iz vprašanja, ne ureja, zato je v nadaljevanju navedeno možno ravnanje delodajalca v izogib možnim zapletom. Ker je treba zaradi morebitnega inšpekcijskega postopka imeti ustrezno dokumentacijo kot dokazilo o izbiri in obveščanju kandidata, bi bilo smiselno še pisno obvestilo, možno na elektronski naslov, če ga je kandidat navedel za primer obveščanja, če se kandidat ne odzove v roku, ki ga določi delodajalec, pri čemer je ta rok glede na prejšnje aktivnosti lahko zelo kratek, se izbere drugega kandidata ali ponovi postopek.

Nazaj