Računovodstvo

22. 12. 2023

Obračun plačila za poslovno uspešnost

V spodnjem prispevku prikazujemo praktični primer obračuna plačila za poslovno uspešnost.
Samo za aktivne naročnike
03. 5. 2023

Boniteta glede vrste nastanitev zaposlenih

Delodajalec lahko nudi zaposlenim pod določenimi pogoji nastanitev v stanovanjih, kjer je delodajalec lastnik. Pojavljajo se vprašanja in dvomi, v katerih primerih je najemnina (nastanitev) za zaposlenega boniteta in v katerih ni.
Samo za aktivne naročnike
03. 5. 2023

Povračila stroškov dela od doma

Povračila stroškov dela od domaDelodajalci morajo ugotoviti ustreznost delovnih razmer na domu. Odločitve so prepuščene delodajalcem, ki se morajo ravnati glede na vrsto delovnih nalog, ki jih bo zaposlen izvajal na svojem delovnem mestu od doma, ter kakšne morajo biti zapisane usmeritve v pogodbi o zaposlitvi in poslovnih načrtih ...
Samo za aktivne naročnike
10. 11. 2020

Novo za javni sektor: Aneksi h kolektivnim pogodbam (objavljeni 6.11.2020) – obračun stroškov prevoza na delo, kilometrina za uporabo lastnega vozila za službene namene

Aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v javnem sektorju določajo, da se stroški prevoza na delo in z dela v primeru, ko javni prevoz ni možen, povrnejo kot kilometrina, in sicer v višini 8 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov. Prav tako aneksi določajo, da se kilometrina ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Priprava konsolidiranega letnega poročila in revidiranje letnega poročila

Priprava konsolidiranega letnega poročila Konsolidirano letno poročilo ureja 56. člen ZGD-1. Družba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je nadrejena eni ali več družbam s sedežem v Republiki Sloveniji ali zunaj nje (podrejene družbe), mora pripraviti tudi1 konsolidirano letno poročilo, če je: nadrejena družba ali ena ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Predložitev letnega poročila zaradi objave

Družbe in podjetniki1 morajo predložiti letno poročilo Agenciji za javnopravne evidence in storitve (AJPES): za potrebe javne objave in za potrebe državne statistike. Javno objavo letnih poročil določa 58. člen ZGD-1, predložitev podatkov za potrebe državne statistike pa 59. člen ZGD-1. Predložitev se opravi v skladu s ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Računovodstvo

Podjetje (poslovni sistem) se po vsebini deli na tri podsisteme (funkcije). Slika 1: Podjetje kot poslovni sistem1 Dolžnosti in naloge direktorja spadajo v odločevalni podsistem (upravljalno funkcijo), dolžnosti in naloge računovodstva (računovodje) pa v informacijski podsistem (informacijsko funkcijo). Čeprav je funkcija direktorja umeščena v odločevalni podsistem, pa to ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Vodenje in hramba poslovnih knjig

Družba je na podlagi 54. člena ZGD-1 (splošna pravila o računovodenju) dolžna voditi in hraniti poslovne knjige. Družbe in podjetniki morajo voditi poslovne knjige in jih enkrat na leto zaključiti v skladu z ZGD-1 in slovenskimi računovodskimi standardi ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, če zakon ne določa ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Prekrški

Prekršek je dejanje, ki pomeni kršitev zakona, uredbe vlade, odloka samoupravne‚ lokalne skupnosti, ki je kot tako določeno kot prekršek in je zanj predpisana sankcija za prekršek.1 ZGD-1 ureja prekrške v delu IX. KAZENSKE DOLOČBE, pristojnost za nadzor pa je urejena z delom VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Ukrepi za zmanjšanje tveganj

Osnovno tveganje na področju računovodskih odgovornosti po ZGD-1 je povezano s poslovnimi knjigami. Če v poslovnih knjigah stanje premoženja in poslovanja družbe ni izkazano verodostojno in resnično, lahko to povzroči škodo uporabnikom računovodskih izkazov (npr. na podlagi napačnih – neverodostojnih in/ali neresničnih podatkov sprejme direktor in/ali lastniki in/ali posojilodajalci napačne ...
Samo za aktivne naročnike