Računovodstvo

29. 7. 2020

Priprava konsolidiranega letnega poročila in revidiranje letnega poročila

Priprava konsolidiranega letnega poročila Konsolidirano letno poročilo ureja 56. člen ZGD-1. Družba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je nadrejena eni ali več družbam s sedežem v Republiki Sloveniji ali zunaj nje (podrejene družbe), mora pripraviti tudi1 konsolidirano letno poročilo, če je: nadrejena družba ali ena ...
Samo za aktivne naročnike:
29. 7. 2020

Predložitev letnega poročila zaradi objave

Družbe in podjetniki1 morajo predložiti letno poročilo Agenciji za javnopravne evidence in storitve (AJPES): za potrebe javne objave in za potrebe državne statistike. Javno objavo letnih poročil določa 58. člen ZGD-1, predložitev podatkov za potrebe državne statistike pa 59. člen ZGD-1. Predložitev se opravi v skladu s ...
Samo za aktivne naročnike:
29. 7. 2020

Računovodstvo

Podjetje (poslovni sistem) se po vsebini deli na tri podsisteme (funkcije). Slika 1: Podjetje kot poslovni sistem1 Dolžnosti in naloge direktorja spadajo v odločevalni podsistem (upravljalno funkcijo), dolžnosti in naloge računovodstva (računovodje) pa v informacijski podsistem (informacijsko funkcijo). Čeprav je funkcija direktorja umeščena v odločevalni podsistem, pa to ...
Samo za aktivne naročnike:
29. 7. 2020

Vodenje in hramba poslovnih knjig

Družba je na podlagi 54. člena ZGD-1 (splošna pravila o računovodenju) dolžna voditi in hraniti poslovne knjige. Družbe in podjetniki morajo voditi poslovne knjige in jih enkrat na leto zaključiti v skladu z ZGD-1 in slovenskimi računovodskimi standardi ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, če zakon ne določa ...
Samo za aktivne naročnike:
29. 7. 2020

Prekrški

Prekršek je dejanje, ki pomeni kršitev zakona, uredbe vlade, odloka samoupravne‚ lokalne skupnosti, ki je kot tako določeno kot prekršek in je zanj predpisana sankcija za prekršek.1 ZGD-1 ureja prekrške v delu IX. KAZENSKE DOLOČBE, pristojnost za nadzor pa je urejena z delom VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM ...
Samo za aktivne naročnike:
29. 7. 2020

Ukrepi za zmanjšanje tveganj

Osnovno tveganje na področju računovodskih odgovornosti po ZGD-1 je povezano s poslovnimi knjigami. Če v poslovnih knjigah stanje premoženja in poslovanja družbe ni izkazano verodostojno in resnično, lahko to povzroči škodo uporabnikom računovodskih izkazov (npr. na podlagi napačnih – neverodostojnih in/ali neresničnih podatkov sprejme direktor in/ali lastniki in/ali posojilodajalci napačne ...
Samo za aktivne naročnike:
29. 7. 2020

Računovodstvo gospodarske družbe

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) določa temeljna statusna korporacijska pravila ustanovitve in poslovanja gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov posameznikov, povezanih oseb, gospodarskih interesnih združenj, podružnic tujih podjetij in njihovega statusnega preoblikovanja (glej 1. člen ZGD-1), med drugim pravila o računovodenju (računovodstvu). Poslovanje gospodarske družbe vodi njeno poslovodstvo.1 Po ...
Samo za aktivne naročnike:
29. 7. 2020

Sestavljanje in hramba letnega poročila

Družba je na podlagi 54. člena ZGD-1 (splošna pravila o računovodenju) za vsako poslovno leto dolžna sestavljati in in hraniti letno poročilo. Po ZGD-1 ni obvezno, da je poslovno leto enako koledarskemu. Poslovno leto se lahko razlikuje od koledarskega leta (Primer: poslovno leto traja od ...
Samo za aktivne naročnike:
29. 7. 2020

Spremembe ZGD-1I in ZGD-1J

a) Omejitve pri ustanavljanju podjetij ZGD-1I predpisane omejitve ustanavljanja gospodarskih družb in registracije samostojnega podjetništva, določenim fizičnim osebam, in sicer: osebi, ki ji je bila v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo Inšpektorata Republike Slovenije za delo oziroma Finančne uprave Republike Slovenije najmanj dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi ...
Samo za aktivne naročnike:

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.