Finance

28. 11. 2023

Novosti pri najemanju zunanjih izvajalcev notranjega revidiranja – informacija za direktorje/ravnatelje

Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna je pripravil informacijo za predstojnike neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov o spremembi zakonodaje in pogojev pri najemanju zunanjih izvajalcev notranjega revidiranja.
Samo za aktivne naročnike
22. 9. 2023

Predstavitev ukrepov za pomoč gospodarstvu ob poplavah 2023

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F), ki je bil sprejet 9. 8. 2023 v Državnem zboru in objavljen v Uradnem listu 10. 8. 2023, določa ukrepe za izboljšanje pomoči prizadetim zaradi naravnih nesreč. Zakon je stopil v veljavo 11. 8. 2023. Ena od najpomembnejših ...
Samo za aktivne naročnike
22. 9. 2023

Sprejeta novela insolvenčnega zakona

Državni zbor je 20.9.2023 sprejel novelo Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-H).Novela usklajuje slovensko insolvenčno zakonodajo z evropsko Direktivo o prestrukturiranju in insolventnosti in odpravlja ugotovljena neskladja veljavnega zakona z Ustavo Republike Slovenije, nekatere spremembe in rešitve pa temeljijo tudi na dosedanjih izkušnjah iz ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

17. 11. 2021

Izplačilo poslovne uspešnosti v gospodarskih družbah

Podjetja poslovno uspešnost izplačujejo v primeru pozitivnega in uspešnega poslovanja. V praksi poznamo različne izraze, kadar se podjetje odloči, da ob koncu leta nagradi svoje zaposlene. Najpogostejši izrazi so: 13. plača, božičnica, poslovna uspešnost, nagrada ob koncu leta in podobno. Samo poimenovanje zakon ne opredeljuje, opredeljuje pa vrsto poročanja in ...
Samo za aktivne naročnike
11. 8. 2020

Vračilo prejetih sredstev protikoronskih ukrepov v primeru izplačil dobičkov

Avtor: Tanja Bohl
Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo,[1] ki velja od 11. 4. 2020 dalje in je bil noveliran z-Novelo ZIUZEOP –A, ki velja od 1. 5. 2020 z izjemo določenih členov, v 99. členu določa kot eno izmed omejitev v zvezi ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Zaveze poslovodstva pri zagotavljanju kratkorocne in dolgorocne placilne sposobnosti podjetja

263. člen ZGD-1 od organov vodenja in nadzora zahteva ravnanje »v dobro družbe s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika«. Ta zahteva je natančneje opredeljena v Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) s poudarkom na pravilih poslovnofinančne stroke in stroke upravljanja podjetij (12. člen ZFPPIPP). Komplementarni ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Odgovornost poslovodstva, ce družba postane placilno nesposobna, kapitalsko neustrezna

Slovenska zakonodaja o finančnem poslovanju podjetij definira insolventnost kot položaj, ki nastane, če dolžnik oziroma dolžnica (v nadaljevanju dolžnik) v daljšem obdobju ni sposoben poravnati vseh svojih obveznosti, ki so zapadle v tem obdobju, ali postane dolgoročno plačilno nesposoben. Insolventni dolžnik je lahko pravna ali fizična oseba, nad katero se ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Odgovornost direktorja pri financiranju odvisnih družb

V praksi so pogosti primeri, ko gospodarskim družbam finančno pomagajo tudi njihovi družbeniki. Pri tem pa se velikokrat spregleda, da se finančna pomoč družbenikov družbam v krizi ob stečaju ali prisilni poravnavi (v nadaljevanju: postopku zaradi insolventnosti) lahko šteje za lastniški kapital. Posledica tega je, da družbenik ob stečaju ne ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Temeljni pokazatelji finančnega zdravja podjetja

Poslovodstvo podjetja mora vzpostaviti mehanizem nadzora, ki mu omogoča sprotno spremljanje poslovanja in ga pravočasno opozarja na negativna odstopanja od ciljev in tudi na dejavnike tveganja. Temu sledijo ukrepi. Prestrukturiranje je stalen proces, ki podjetju omogoča fleksibilnost in preživetje, in ne proces, ki nastopi šele v času poslovnih in finančnih ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Obveznosti direktorja pri financnem poslovanju

dr. Nadja Zorko V uvodu pojasnimo temeljno terminologijo s pomočjo Slovarja slovenskega knjižnega jezika: Likvidnost – sposobnost v danem času poravnati svoje plačilne obveznosti, plačilna sposobnost; Solventnost – sposobnost poravnati svoje plačilne obveznosti, plačilna sposobnost:solventnost dolžnika, podjetja; Insolventnost – (1)nesposobnost poravnati svoje plačilne obveznosti, ker dolgovi presegajo vrednost premoženja: insolventnost ...
Samo za aktivne naročnike