Finance

11. 8. 2020

Vračilo prejetih sredstev protikoronskih ukrepov v primeru izplačil dobičkov

Avtor: Tanja Bohl
Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo,[1] ki velja od 11. 4. 2020 dalje in je bil noveliran z-Novelo ZIUZEOP –A, ki velja od 1. 5. 2020 z izjemo določenih členov, v 99. členu določa kot eno izmed omejitev v zvezi ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Zaveze poslovodstva pri zagotavljanju kratkorocne in dolgorocne placilne sposobnosti podjetja

263. člen ZGD-1 od organov vodenja in nadzora zahteva ravnanje »v dobro družbe s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika«. Ta zahteva je natančneje opredeljena v Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) s poudarkom na pravilih poslovnofinančne stroke in stroke upravljanja podjetij (12. člen ZFPPIPP). Komplementarni ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Odgovornost poslovodstva, ce družba postane placilno nesposobna, kapitalsko neustrezna

Slovenska zakonodaja o finančnem poslovanju podjetij definira insolventnost kot položaj, ki nastane, če dolžnik oziroma dolžnica (v nadaljevanju dolžnik) v daljšem obdobju ni sposoben poravnati vseh svojih obveznosti, ki so zapadle v tem obdobju, ali postane dolgoročno plačilno nesposoben. Insolventni dolžnik je lahko pravna ali fizična oseba, nad katero se ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Odgovornost direktorja pri financiranju odvisnih družb

V praksi so pogosti primeri, ko gospodarskim družbam finančno pomagajo tudi njihovi družbeniki. Pri tem pa se velikokrat spregleda, da se finančna pomoč družbenikov družbam v krizi ob stečaju ali prisilni poravnavi (v nadaljevanju: postopku zaradi insolventnosti) lahko šteje za lastniški kapital. Posledica tega je, da družbenik ob stečaju ne ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Temeljni pokazatelji finančnega zdravja podjetja

Poslovodstvo podjetja mora vzpostaviti mehanizem nadzora, ki mu omogoča sprotno spremljanje poslovanja in ga pravočasno opozarja na negativna odstopanja od ciljev in tudi na dejavnike tveganja. Temu sledijo ukrepi. Prestrukturiranje je stalen proces, ki podjetju omogoča fleksibilnost in preživetje, in ne proces, ki nastopi šele v času poslovnih in finančnih ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Obveznosti direktorja pri financnem poslovanju

dr. Nadja Zorko V uvodu pojasnimo temeljno terminologijo s pomočjo Slovarja slovenskega knjižnega jezika: Likvidnost – sposobnost v danem času poravnati svoje plačilne obveznosti, plačilna sposobnost; Solventnost – sposobnost poravnati svoje plačilne obveznosti, plačilna sposobnost:solventnost dolžnika, podjetja; Insolventnost – (1)nesposobnost poravnati svoje plačilne obveznosti, ker dolgovi presegajo vrednost premoženja: insolventnost ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Poročanje poslovodstva organom nadzora

ZGD-1 navaja, da mora uprava vsaj enkrat v četrtletju poročati nadzornemu svetu o: načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanjih poslovanja; donosnosti družbe, še posebej donosnosti lastnega kapitala;¸ poteku poslov, še posebej prometu in finančnem stanju družbe,in poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost ali plačilno sposobnost družbe. Nadzorni svet ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Ključna poslovnofinančna načela, ki jih mora poznati poslovodstvo podjetja

V nadaljevanju navajamo ključna, splošna poslovnofinančna načela, po katerih mora poslovati poslovodstvo, da bi zagotavljalo plačilno sposobnost in finančno trdnost poslovnega sistema, ki ga vodi: načelo vsebine finančnega odločanja – v skladu s cilji finančne funkcije se finančno odločanje v podjetju nanaša na investiranje, financiranje, plačilno sposobnost podjetja, obvladovanje tveganj, ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Postopek upravljanja tveganj v podjetju

COSO, vodilni in svetovno znan odbor za razvoj metodologije obvladovanja tveganj, v svojem dokumentu podrobno predstavlja stopnje in pasti razvoja učinkovitega in celovitega sistema upravljanja tveganj. Ta sistem je osnova za sprejemanje boljših odločitev in primerno informiranost interesnih skupin, povezanih s podjetjem. Celoten proces obvladovanja tveganj v podjetju nazorno prikazuje ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Organizacijski ustroj upravljanja tveganj v podjetju in odgovornost poslovodstev

Skupni cilj postavitve sistema upravljanja tveganj je (z)graditi kulturo razmišljanja in upravljanja tveganja, ki prinaša sprejemanje boljših poslovnih odločitev na vseh ravneh v podjetju. Idealna organizacijska struktura ne obstaja, velja pa, da mora biti usklajena s postavljenimi strategijami, cilji, kulturo, zaposlenimi in znanjem v podjetju ter skladna z zakonskimi zahtevami ...
Samo za aktivne naročnike