Davki

27. 7. 2021

Nove spremembe Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

Avtor: Tanja Bohl
Dne 1. 7. 2021 je bila v Uradnem listu Republike Slovenije objavljena Uredba o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja,1 ki je začela veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, to je dne 2. 7. 2021.
Samo za aktivne naročnike
22. 12. 2020

Lestvica za odmero dohodnine in olajšave 2021

Obvestilo o lestvici za odmero dohodnine in olajšave za leto 2021 V skladu z določili Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, ...
Samo za aktivne naročnike
16. 12. 2020

Dohodek iz kapitala: Prikrito izplačilo dobička preko odkupa lastnih delnic

Izplačana vrednost delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe kot prikrito izplačilo dobička.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

29. 7. 2020

Davčni inšpekcijski nadzor

Davčni inšpektorji pregledujejo pravilnost evidentiranja poslovnih dogodkov, ki morajo biti podkrepljeni s pravilnimi in verodostojnimi knjigovodskimi listinami. Pri pregledu evidentirani poslovni dogodki ne smejo zbujati sumničenj, da se morebiti niso dogodili ali da so se dogodili samo delno, in ne smejo biti v neskladju z registracijo podjetja ali samostojnega podjetnika. ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Davčni prekršek, pogoste davčne napake in sankcije

Davčni postopek ureja pobiranje davkov davčnih in drugih organov ter pravice davčnih zavezancev. Poleg tega ureja varovanje podatkov, pridobljenih v davčnem postopku, in medsebojno pomoč med državami članicami Evropske unije. V poslovanju je treba ločiti davčni prekršek in davčno napako, saj lahko izvirata iz različnih okoliščin. O davčnem prekršku govorimo ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Ugotavljanje davčnih napak

Davčne in računovodske napake nastanejo zaradi: opustitve postavk v računovodskih evidencah (npr. račun sploh ni knjižen oziroma evidentiran), napačne izbire kontov, napačne vrednosti na kontih, nepravilnega obračunavanja tečajnih razlik (račun iz tujine je knjižen v napačni vrednosti, saj ni uporabljen pravi devizni tečaj za preračun), nepravilnega obračunavanja dnevnic, če je ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Povezane osebe po zakonu o dohodku pravnih oseb

Povezani osebi sta povezani v kapitalu, upravljanju ali nadzoru tako, da ima en rezident neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 odstotkov vrednosti ali števila delnic ali deležev v kapitalu, upravljanju ali nadzoru oziroma glasovalnih pravic v drugem rezidentu ali obvladuje drugega rezidenta s pogodbo na način, ki se razlikuje ...
Samo za aktivne naročnike