Davki

24. 3. 2022

Novosti, ki jih prinaša novela ZDoh-2Z

Državni zbor RS je dne 11. 3. 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), ki začne veljati 22. 3. 2022 in se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

24. 3. 2022

Lestvica za odmero dohodnine in olajšave 2022

V nadaljevanju lestvica, usklajena za zakonodajno novelo ZDoh-2Z
Samo za aktivne naročnike
11. 3. 2022

Obdavčitev nagrade družbenikom

Izplačilo nagrade družbenikom je obdavčeno po zakonu o dohodnini (ZDoh-2), ki je obdavčeno z 27,50 odstotkov davčnega odtegljaja (dokončen davek).
Samo za aktivne naročnike
14. 1. 2022

Davčne spremembe v letu 2022

Konec oktobra je bila sprejeta sprememba ZDDPO (v nadaljevanju novela ZDDPO-2S), ki z davčnim letom 2022 :(1) rahlja pravila obstoječih davčnih olajšav in dodaja dve novi davčni olajšavi, (2) prenaša del Direktive 2016/1164/EU v slovenski pravni red in (3) spreminja določbe na področju priznavanja stroškov iz naslova rezervacij, reprezentance ...
Samo za aktivne naročnike
11. 1. 2022

Od 1. 1. 2022 dalje možnost elektronske oddaje KIDO zahtevkov za zmanjšanje/oprostitev davka preko portala eDavki

FURS bo zagotovil možnost elektronske oddaje t. i. KIDO zahtevkov preko portala eDavki, s katerimi zavezanci nerezidenti uveljavljajo ugodnosti po mednarodnih pogodbah o izogibanju dvojnega obdavčevanja.
Samo za aktivne naročnike
27. 7. 2021

Nove spremembe Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

Avtor: Tanja Bohl
Dne 1. 7. 2021 je bila v Uradnem listu Republike Slovenije objavljena Uredba o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja,1 ki je začela veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, to je dne 2. 7. 2021.
Samo za aktivne naročnike
22. 12. 2020

Lestvica za odmero dohodnine in olajšave 2021

Obvestilo o lestvici za odmero dohodnine in olajšave za leto 2021 V skladu z določili Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, ...
Samo za aktivne naročnike
16. 12. 2020

Dohodek iz kapitala: Prikrito izplačilo dobička preko odkupa lastnih delnic

Izplačana vrednost delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe kot prikrito izplačilo dobička.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

29. 7. 2020

Davčni inšpekcijski nadzor

Davčni inšpektorji pregledujejo pravilnost evidentiranja poslovnih dogodkov, ki morajo biti podkrepljeni s pravilnimi in verodostojnimi knjigovodskimi listinami. Pri pregledu evidentirani poslovni dogodki ne smejo zbujati sumničenj, da se morebiti niso dogodili ali da so se dogodili samo delno, in ne smejo biti v neskladju z registracijo podjetja ali samostojnega podjetnika. ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Davčni prekršek, pogoste davčne napake in sankcije

Davčni postopek ureja pobiranje davkov davčnih in drugih organov ter pravice davčnih zavezancev. Poleg tega ureja varovanje podatkov, pridobljenih v davčnem postopku, in medsebojno pomoč med državami članicami Evropske unije. V poslovanju je treba ločiti davčni prekršek in davčno napako, saj lahko izvirata iz različnih okoliščin. O davčnem prekršku govorimo ...
Samo za aktivne naročnike