Davki

29. 7. 2020

Davčni inšpekcijski nadzor

Davčni inšpektorji pregledujejo pravilnost evidentiranja poslovnih dogodkov, ki morajo biti podkrepljeni s pravilnimi in verodostojnimi knjigovodskimi listinami. Pri pregledu evidentirani poslovni dogodki ne smejo zbujati sumničenj, da se morebiti niso dogodili ali da so se dogodili samo delno, in ne smejo biti v neskladju z registracijo podjetja ali samostojnega podjetnika. ...
Samo za aktivne naročnike:
29. 7. 2020

Davčni prekršek, pogoste davčne napake in sankcije

Davčni postopek ureja pobiranje davkov davčnih in drugih organov ter pravice davčnih zavezancev. Poleg tega ureja varovanje podatkov, pridobljenih v davčnem postopku, in medsebojno pomoč med državami članicami Evropske unije. V poslovanju je treba ločiti davčni prekršek in davčno napako, saj lahko izvirata iz različnih okoliščin. O davčnem prekršku govorimo ...
Samo za aktivne naročnike:
29. 7. 2020

Ugotavljanje davčnih napak

Davčne in računovodske napake nastanejo zaradi: opustitve postavk v računovodskih evidencah (npr. račun sploh ni knjižen oziroma evidentiran), napačne izbire kontov, napačne vrednosti na kontih, nepravilnega obračunavanja tečajnih razlik (račun iz tujine je knjižen v napačni vrednosti, saj ni uporabljen pravi devizni tečaj za preračun), nepravilnega obračunavanja dnevnic, če je ...
Samo za aktivne naročnike:
29. 7. 2020

Povezane osebe po zakonu o dohodku pravnih oseb

Povezani osebi sta povezani v kapitalu, upravljanju ali nadzoru tako, da ima en rezident neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 odstotkov vrednosti ali števila delnic ali deležev v kapitalu, upravljanju ali nadzoru oziroma glasovalnih pravic v drugem rezidentu ali obvladuje drugega rezidenta s pogodbo na način, ki se razlikuje ...
Samo za aktivne naročnike:

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.